Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Regulamin kursów i egzaminów

Regulamin uczestnictwa w kursach internetowych dla nauczycieli

Definicje:

Organizator – Organizator Kursów Internetowych, którym jest Wydawnictwo Pedagogiczne Operon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres do korespondencji: ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia

Kurs – kurs edukacyjny dla nauczycieli, dostępny w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej kursy.operon.pl. Kurs składa się z dwóch części:

a) Część szkoleniowa – polega na zapoznaniu Uczestnika z materiałami dostępnymi w ramach Kursu oraz wypełnieniu testu po każdej części (module) Kursu.

b) Egzamin– egzamin on-line polegający na sprawdzeniu wiedzy Uczestnika w zakresie przedmiotowym Kursu. 

Materiały – wszelkie materiały – treści tekstowe, multimedialne i graficzne udostępniane w ramach Kursu. 

Opis Kursu – opis Kursu znajdujący się na stronie internetowej kursy.operon.pl pod zakładką danego kursu. Opis Kursu zawiera dokładny harmonogram, zakres przedmiotowy, oraz czas przeprowadzenia i inne szczegóły dotyczące uczestnictwa oraz zaliczenie poszczególnych części Kursu. Opis Kursu stanowi integralną część umowy zawieranej z Uczestnikiem.

Uczestnik – osoba, która dokonała zapisu na Kurs. 

 
 

§1 Warunki uczestnictwa w Kursie 

1. Uczestnikami Kursu – jeśli nie podano inaczej – mogą być jedynie nauczyciele i specjaliści (bez względu na specjalność i poziom edukacji) prowadzący zajęcia z uczniami na terenie Polski.

2. W celu wzięcia udziału w Kursie Uczestnik musi dysponować sprzętem komputerowym o konfiguracji sprzętowej nie słabszej niż następująca: urządzenie z dostępem do Internetu z ekranem o rozdzielczości min 1024x768 oraz przeglądarką obsługującą JavaScript.

3. W celu wzięcia udziału w Kursie należy zarejestrować się na stronie kursy.operon.pl oraz dokonać zapisu na wybrany Kurs w terminie oznaczonym w Opisie Kursu.

4. Przed zapisem na Kurs niezbędne jest dokładne zapoznanie się z Opisem Kursu.

5. Uczestnictwo w części szkoleniowej Kursu jest bezpłatne.

6. Zaliczenie części szkoleniowej Kursu odbywa się na zasadach określonych w Opisie Kursu.

7. Warunkiem uczestnictwa w egzaminie on-line jest:

a. zaliczenie części szkoleniowej Kursu,

b. wypełnienie formularza zgłoszenia na egzamin,

c. opłacenie Egzaminu w wysokości ceny określonej w Opisie Kursu.

8. Skuteczne opłacenie Kursu potwierdzane jest wiadomością e-mail oraz komunikatem „Egzamin opłacony” na stronie kursu.operon.pl w zakładce Profil.

9. W razie nieuzyskania liczby punktów wymaganej do zaliczenia Egzaminu lub braku możliwości uczestniczenia w Egzaminie w wyznaczonym terminie Uczestnik może podejść do Egzaminu w kolejnym terminie, wyznaczonym przez Organizatora.

10. Uzyskanie liczby punktów określonej w Opisie Kursu uprawnia Uczestnika do pobrania ze strony internetowej imiennego zaświadczenia/certyfikatu o ukończeniu Kursu w formacie PDF. 

   
   

§2 Korzystanie z Materiałów

1. Materiały udostępniane są zgodnie z Opisem Kursu i dostępne do korzystania przez Uczestników przez cały czas jego trwania.

2. Kursy, w tym Materiały, w całości jak i poszczególne ich elementy: graficzne, multimedialne, tekstowe, w tym również kod źródłowy stron internetowych, na których Kursy są udostępniane, objęte są ochroną przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ich powielanie i korzystanie w sposób inny niż dozwolony prawem lub wskazany wprost na stronach internetowych, za pośrednictwem których dane elementy są dostępne, jest zabronione.

3. Uczestnik jest uprawniony do korzystania z Materiałów wyłącznie na własny użytek. Zabronione jest w szczególności udostępnianie Materiałów osobom trzecim w jakiejkolwiek formie. 

 
 

§3 Płatności 

1. Płatność za egzamin może być dokonywana przez Klienta wyłącznie przy pomocy systemu PayU w następujący sposób:

a. PŁATNOŚĆ E-PRZELEWEM: płatności dokonuje się po zaakceptowaniu formularza zgłoszenia na Egzamin przez Organizatora, logując się do systemu PayU. Więcej informacji o systemie PayU.pl można znaleźć pod adresem www.payu.pl.

b. PRZELEWEM BANKOWYM (TRADYCYJNYM):  Uczestnik przelewa na konto Organizatora kwotę wystarczającą do pokrycia zobowiązania wynikłego ze zgłoszenia. Po wypełnieniu formularza w przeglądarce pojawi się druk z danymi potrzebnymi do przelewu, który można zapisać na dysku albo wydrukować. Po zaksięgowaniu wpłaty przez Organizatora Uczestnik uzyska możliwość przystąpienia do Egzaminu.

c. KARTĄ PŁATNICZĄ: płatności dokonuje się po zaakceptowaniu formularza zgłoszenia przez Organizatora, logując się do systemu PayU. Więcej informacji o systemie PayU.pl można znaleźć pod adresem www.payu.pl.

2. Podane ceny Egzaminów zawierają podatek VAT. 

 
 

§4 Odstąpienie od umowy i reklamacje 

1. Uczestnik, który wykupił udział w Egzaminie może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty uiszczenia zapłaty. Odstąpienie nie jest możliwe po przystąpieniu przez Uczestnika do Egzaminu.

2. Odstąpienie następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia organizatorowi kursu.

3. Reklamacje dotyczące Kursów można zgłaszać w formie:

- pisemnej na adres Organizatora;

- e-mailowej na adres: info@operon.pl.

4. Reklamacje zostają rozpatrzone przez Organizatora w ciągu 7 dni od ich doręczenia. 

 
 

§5 Polityka prywatności 

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

2. Dane osobowe przetwarzane w ramach Kursu są zbierane, przechowywane, przetwarzane i zabezpieczane przez Operatora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

3. Zbierane dane osobowe są wykorzystywane w celu uczestnictwa w Kursie jak również w innych celach określonych wskazanych przez Organizatora przy zbieraniu danych, w tym marketingu produktów i usług administratora danych.

4. Dane osobowe Uczestników nie są udostępniane osobom trzecim; nie dotyczy to obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa. W przypadku skorzystania z niektórych ze sposobów płatności, dane mogą zostać przekazane podmiotom współpracujących przy realizacji umowy

5. Każdy ma prawo i możliwość dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. W wypadkach prawem przewidzianych każdy może zażądać usunięcia jego danych osobowych.

 

Regulamin egzaminów na platformie Kursy internetowe z Operonem

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady przystępowania do egzaminów kończących kursy na platformie Kursy internetowe z Operonem, zwanych dalej Egzaminem.

2. Każdy uczestnik Egzaminu akceptuje i wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.

3. Organizatorem Egzaminu jest Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON.

4. Pytania egzaminacyjne zostały przygotowane przez autorów materiałów z poszczególnych kursów.

5. Egzamin będzie przebiegał w trybie on-line, to znaczy, że aby do niego przystąpić, trzeba mieć dostęp do Internetu.

6. Przystąpienie do Egzaminu jest dobrowolne. Uczestnik kursu, który nie przystąpi do Egzaminu bądź go nie zda, nie otrzyma zaświadczenia/certyfikatu ukończenia kursu.

7. Wysokości opłat za Egzamin podane są w opisach kursów.

§2

ZGŁOSZENIA NA EGZAMIN

1. Do Egzaminu może zostać zakwalifikowany każdy uczestnik kursu, który zaliczył wszystkie moduły kursu, czyli wypełnił wszystkie minitesty.

2. Uczestnik kursu, który został zakwalifikowany do Egzaminu (wypełnił wszystkie minitesty) i chce do niego przystąpić, winien zgłosić swój udział, klikając przycisk „Zgłoszenie na egzamin”, który znajduje się w indywidualnym profilu uczestnika kursu. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia jest e-mail, który każdy zgłaszający otrzymuje na podany przez niego adres.

§3

PŁATNOŚĆ ZA EGZAMIN

1. Dopuszczenie do Egzaminu następuje wtedy, gdy zgłaszający swój udział dokona stosownej opłaty egzaminacyjnej. Samo zgłoszenie, bez uiszczenia stosownej opłaty, nie upoważnia do wzięcia udziału w Egzaminie.

2. O wysokości indywidualnej opłaty egzaminacyjnej (po uwzględnieniu zniżek) uczestnik kursu jest informowany w zgłoszenia na Egzamin.

3. Dla stałych kursantów, którzy zdali na portalu Kursy internetowe z Operonem minimum 5 płatnych egzaminów, Organizator przewidział zniżkę w wysokości 10-25% opłaty egzaminacyjnej, w zależności od Kursu.

4. Przed podaniem szkoły lub innej placówki jako płatnika uczestnik kursu powinien uzyskać zgodę od dyrektora szkoły/placówki.

5. Organizator nie wysyła potwierdzeń wpływu opłaty egzaminacyjnej na konto.

6. Organizator nie zwraca dokonanej wpłaty za Egzamin, jeśli wpłacający nie przystąpił do Egzaminu z przyczyn niezależnych od Organizatora.

§4

PRZEBIEG EGZAMINU

1. Czas Egzaminu wynosi 60 minut. Czas jest liczony od momentu kliknięcia w przycisk „Przystąp do egzaminu”. Aby uniknąć pomyłek, każdy będzie mógł śledzić swój indywidualny licznik wskazujący, ile minut jeszcze pozostało do końca Egzaminu.

2. Pytania egzaminacyjne będą dotyczyły treści zawartych w artykułach i załącznikach.

3. Zdający może w dowolnej chwili zmienić odpowiedź, dopóki Egzamin trwa.

4. Egzamin jest testem jednokrotnego wyboru. Składa się z pytań wygenerowanych losowo przez komputer, dla każdego indywidualnie. Na każde pytanie są cztery możliwe odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

5. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się 1 punkt. Zaznaczenie niewłaściwej odpowiedzi powoduje otrzymanie 0 punktów za dane pytanie.

6. Aby zdać Egzamin, trzeba odpowiedzieć poprawnie na co najmniej 51% pytań.

7. System sam będzie zapisywał zaznaczone odpowiedzi, jednak dla bezpieczeństwa, kończąc Egzamin, należy kliknąć „Wyślij”.

8. Wynik Egzaminu będzie widoczny natychmiast po jego zakończeniu. Zdający dowie się, ile uzyskał punktów oraz czy zdał Egzamin. Nie uzyska natomiast informacji, w których pytaniach popełnił błędy.

9. Egzamin kończy się w momencie, gdy Zdający kliknie przycisk „Wyślij” lub minie 60 minut. Po zakończeniu Egzaminu nie ma możliwości ponownego wejścia do panelu egzaminacyjnego.

10. Organizator nie przewiduje egzaminu poprawkowego.

11. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie.

12. Po zdanym Egzaminie należy pobrać zaświadczenie o ukończeniu kursu, które będzie się znajdowało w zakładce PROFIL.