Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Wszystko zgodnie z prawem, czyli prawo autorskie w praktyce szkolnej


 

ikonka sciezki
Ścieżka rozwoju: Nauczyciel z kompetencjami XXI wieku

Obszar: Rozwój osobisty nauczyciela

 

 

Nauczyciel w swojej pracy wykorzystuje bowiem różnorodne utwory, zdjęcia czy grafiki. Część z nich to utwory chronione prawem autorskim. Słyszy się również o próbach wyłudzenia odszkodowania od placówek oświatowych za wykorzystywanie zdjęć czy grafiki albo za organizowanie projekcji filmowych. Najczęściej ma to miejsce wówczas, gdy materiały są udostępniane w Internecie lub gdy są organizowane imprezy mające znamiona publicznych, czyli dostępne nie tylko dla pracowników czy uczniów danej szkoły. Ale nie każde działanie pedagogów będzie naruszało przepisy. Warto zatem je poznać, aby w sposób legalny prowadzić działalność edukacyjną w tym obszarze – tym bardziej że od 20 listopada 2015 r. obowiązuje nowelizacja prawa autorskiego dotycząca m.in. zasad korzystania z twórczości w szkołach i bibliotekach szkolnych.

Przygotowany kurs pozwoli Państwu zapoznać się z zakresem wprowadzonych zmian i pomoże zaktualizować
i usystematyzować wiedzę oraz stosować ją w praktyce. Największe trudności sprawia bowiem nie tyle zrozumienie konkretnych zapisów, co praktyczne ich zastosowanie w konkretnych sytuacjach. Dlatego kurs oprócz wyjaśnienia podstawowych definicji koncentruje się na praktycznej analizie konkretnych obszarów działalności szkoły.

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli i bibliotekarzy szkół i placówek oświatowych wszystkich typów, w tym publicznych i prywatnych, oraz dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką praw autorskich w edukacji.

 

  

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE

Koszt kursu: Bezpłatny
Koszt egzaminu: 45 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 38 zł)
Zaświadczenie o ukończeniu kursu: Tak – do pobrania po zdaniu egzaminu
Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia, bibliografia  
Forum: Tak
Liczba modułów: 3
Liczba godzin: 30
Dla kogo jest to szkolenie:

- dla nauczycieli wszystkich przedmiotów ze wszystkich poziomów nauczania

- dla specjalistów szkolnych, bibliotekarzy

- dla dyrektorów szkół

 

ZAWARTOŚĆ KURSU

Treści kursu zostały ujęte w 3 bloki tematyczne (moduły), na realizację których przeznaczono łącznie 30 godzin dydaktycznych. Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu oraz dodatkowe karty pracy przygotowane przez autorkę szkolenia.

W materiałach znajdują się artykuły do pobrania, bibliografia, studium przypadku. Zachęcamy również do wypowiedzi na forum internetowym kursu.

 
Zapraszamy do dyskusji o kursie w grupie facebookowej: e-Rozwój Nauczycieli

   

PROGRAM KURSU

I Moduł – zawiera opis zasad korzystania z utworów i ich zwielokrotniania, odtwarzania, i wykonywania na potrzeby bieżącej działalności.

Z tej części nauczyciel się dowie:

- w jaki sposób rozumieć podstawowe pojęcia prawa autorskiego (m.in. utwór, autor utworu, dozwolony użytek osobisty, dozwolony użytek publiczny, prawa pokrewne)

- kto nabywa prawa autorskie do materiałów przez niego opracowanych na potrzeby prowadzenia zajęć

- w jaki sposób leganie zorganizować pokaz filmowy i inne imprezy szkolne, podczas których będą wykonywane lub odtwarzane utwory

 

II Moduł – koncentruje się na wykorzystaniu utworów w pracy biblioteki szkolnej

Z tej części nauczyciel się dowie:

-   w jaki sposób może wypożyczać zbiory (tzw. przywilej biblioteczny)

-   kiedy może zwielokrotnić utwór będący na stanie biblioteki i czy może przygotować wersję elektroniczną

-   co to są utwory osierocone i utwory niedostępne w obrocie handlowym

-   jakie są zasady pobierania opłat za wypożyczenia zbiorów

 

III Moduł – dotyczy rozpowszechniania materiałów przez uczniów i nauczycieli w Internecie

Z tej części nauczyciel się dowie:

-   w jaki sposób może leganie korzystać z twórczości internetowej, o czym musi przy tym pamiętać oraz w jaki sposób może takie materiały zamieszczać na stronach internetowych

-   jak poprawnie określić i zapisać zasady organizowania wszelkiego rodzaju konkursów, w trakcie których powstają utwory później wykorzystywane przez placówkę

-   w jaki sposób zamieszczać cudze utwory w przygotowanych przez siebie materiałach (takich jak prezentacja, publikacja, książka, artykuł, film, gazetka szkolna)

-   jak chronić wizerunek swój i dzieci – czyli kiedy zamieszczanie zdjęć z wycieczek i uroczystości jest dozwolone

-   jakie materiały można zamieszczać na stronie internetowej – czy potrzebna jest przy tym zgoda rodziców na zamieszczanie zdjęć dzieci czy skanów ich prac plastycznych

-   w jaki sposób można korzystać z programów komputerowych oraz jak je pobierać i rozpowszechniać, a także jak korzystać z otwartych zasobów edukacyjnych (OZE)

 

HARMONOGRAM KURSU

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie non stop
Moduł 1. Materiały kursowe i minitest dostępne non stop. Studiowanie Modułu 2. można zacząć po zaliczeniu Modułu 1. 
Moduł 2. Materiały kursowe i minitest dostępne po zaliczeniu Modułu 1.  
Moduł 3. Materiały kursowe i minitest dostępne po zaliczeniu Modułu 2.
Zgłoszenia na egzamin i opłaty egzaminacyjne Do egzaminu można przystąpić po zaliczeniu Modułu 3. oraz po uiszczeniu opłaty egzaminacyjnej.
Egzamin  Dostępny non stop po zaliczeniu modułów i uiszczeniu opłaty. 
Pobieranie zaświadczeń przez kursantów, którzy zdadzą egzamin Po zdaniu egzaminu. 

 

O AUTORZE

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego, project manager projektów oświatowych realizowanych z funduszy UE, absolwent Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowego Studium Administrowania Funduszami Unijnymi w Szkole Głównej Handlowej; prowadzi szkolenia i konferencje dla kierowniczej kadry oświaty, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; autor i współautor wielu artykułów, książek i publikacji elektronicznych skierowany do szkół i przedszkoli; współpracownik Wydawnictwa Pedagogicznego Operon w zakresie projektu www.oswiataiprawo.pl; właściciel serwisu www.eduprawnik.pl; aktualnie prowadzi Kancelarię EDUPRAWNIK specjalizującą się w obsłudze placówek oświatowych oraz wydawców.

 

 

planowana data startu: 14.05.2020


Poleć ten kurs: