Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Egzamin ósmoklasisty z Ortograffiti. Język polski

 

 

Ścieżka rozwoju: Trener Metody Ortograffiti

Obszar: pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

Uczniowie z trudnościami w uczeniu się, w tym z dysleksją i dyskalkulią, ze względu na charakter trudności, wymagają specjalnego podejścia w nauczaniu, a także w przygotowaniu do egzaminu. Ten kurs stanowi instrukcję, jak pracować z uczniem z trudnościami w uczeniu się, by efektywnie przygotować go do zdania egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. Zawiera między innymi:

1. Wprowadzenie do wymagań egzaminacyjnych.

2. Roczny program zajęć przygotowujących uczniów z trudnościami w uczeniu się do egzaminu ósmoklasisty (terapia pedagogiczna lub zajęcia dodatkowe).

3. Program wykorzystania Ortograffiti na lekcjach języka polskiego i w pracy w domu.

4. Diagnozę trudności uczniów z dysleksją i nie tylko oraz sposoby ich przezwyciężania w kontekście egzaminu ósmoklasisty.

5. Sposoby wykorzystania Ortograffiti w rozwijaniu umiejętności czytania ze zrozumieniem, jako kluczowej kompetencji egzaminacyjnej.

 

Celem kursu jest wskazanie praktycznych rozwiązań - w oparciu o Metodę Ortograffiti - dzięki którym uczniowie z trudnościami w uczeniu się z klas VII i VIII zostaną dobrze przygotowani do egzaminu ósmoklasisty. Szczególny nacisk położono na rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem, jako kompetencji decydującej o wyniku egzaminu. 

 

EFEKTY KURSU

Po ukończeniu kursu uczestnik:– zna koncepcję nowego egzaminu ósmoklasisty oraz wymagania, jakie stawia on uczniom i nauczycielom w zakresie języka polskiego,– dysponuje programem zajęć przygotowujących uczniów z trudnościami w uczeniu się do egzaminu ósmoklasisty,– umie wdrażać Metodę Ortograffiti we własnej pracy dydaktycznej, a także w procesie samodzielnego uczenia się oraz doskonalenia umiejętności czytania ze zrozumieniem przez uczniów,– potrafi zdiagnozować przyczyny trudności w czytaniu ze zrozumieniem poszczególnych uczniów w klasie/grupie,– zna podstawowe wskazania dotyczące pracy nad czytaniem ze zrozumieniem oraz doskonaleniem innych umiejętności uczniów,– umie stymulować i wzmacniać skuteczność uczenia się ucznia,– rozumie, w jaki sposób Metoda Ortograffiti (w tym teksty główne oraz polecenia) wspomaga proces czytania ze zrozumieniem oraz jak wspiera rozwój zaburzonych funkcji poznawczych u ucznia z dysleksją,– potrafi wykorzystać Ortograffiti. Język polski w toku lekcji, na zajęciach dodatkowych, w formie samodzielnej pracy ucznia w domu. 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE

Koszt kursu: bezpłatny
Koszt egzaminu: 55 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 46,75 zł)
Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu: tak – do pobrania po zdaniu egzaminuUczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu.
Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia, forum
Liczba modułów: 3
Liczba godzin: 30

ZAWARTOŚĆ KURSU

Kurs składa się z trzech modułów i zakończy się egzaminem on-line. Każdy moduł dotyczy innego zagadnienia. W materiałach szkoleniowych znajdziesz artykuły oraz odniesienia do książek i filmów, które wzbogacą twoją wiedzę na temat danego zagadnienia. Zwróć szczególną uwagę na propozycje zadań do wykonania. 

Zapraszamy do dyskusji o kursie w grupie facebookowej: e-Rozwój Nauczycieli

 

 

PROGRAM KURSU

Moduł 1. Czytanie i interpretacja. O diagnozie, trudnościach w rozumieniu tekstu czytanego oraz wyzwaniach terapii i terapeuty.

1. Umiejętności polskich uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem oraz trudności z tym związane.

2. Przyczyny trudności uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem i uczenia się.

Moduł 2. Funkcje, znaczenie i wpływ zadań z „Ortograffiti” dla klas 7 i 8 szkoły podstawowej na proces czytania ze zrozumieniem oraz terapii uczniów z dysleksją.

1. Mechanizmy odbioru treści – zapamiętywanie i uczenie się.

2. Charakterystyka zeszytów „Ortograffiti” dla klas 7 i 8 – tekst literacki i jego walory poznawcze oraz struktura poleceń i zadań do tekstu głównego w poszczególnych rozdziałach zeszytów „Ortograffiti” dla klas 7 i 8.

3. Walory merytoryczne poleceń i przedstawionego materiału.

Moduł 3. Ortograffiti jako skuteczna metoda rozwijania umiejętności czytania ze zrozumieniem i przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty

1. Mechanizmy odbioru treści – zapamiętywanie i uczenie się.

2. Charakterystyka Metody Ortograffiti – tekst literacki i jego walory poznawcze oraz struktura poleceń i zadań do tekstu głównego.

3. Walory merytoryczne poleceń i przedstawionego materiału.  

HARMONOGRAM KURSU

 

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie Non stop
Moduł 1. Ortograffiti - metoda pracy na lekcjach języka polskiego, na zajęciach przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty, w domu. Materiały kursowe i minitest dostępne non stop. Studiowanie Modułu 2. można zacząć po zaliczeniu Modułu 1. 
Moduł 2. Czytanie i interpretacja. O diagnozie, trudnościach w rozumieniu tekstu czytanego oraz wyzwaniach nauczyciela i terapeuty. Materiały kursowe i minitest dostępne po zaliczeniu Modułu 1.  
Moduł 3. Ortograffiti jako skuteczna metoda rozwijania umiejętności czytania ze zrozumieniem i przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty. Do egzaminu można przystąpić po zaliczeniu Modułu 2. oraz po uiszczeniu opłaty egzaminacyjnej. 
Egzamin  Dostępny non stop po zaliczeniu modułów i uiszczeniu opłaty. 
Pobieranie zaświadczeń przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin Po zdaniu egzaminu

 

O AUTORCE

Anna Adryjanek – polonistka i tutorka z wieloletnim doświadczeniem, pracująca w Ogólnokształcącym Liceum Programów Indywidualnych oraz Szkole Podstawowej Programów Indywidualnych w Gdańsku. Od wielu lat organizuje metodykę i dydaktykę pracy z uczniami o SPE jako zastępca dyrektora do spraw dydaktycznych. Współautorka publikacji: „Uczeń z dysleksją w szkole”, „Uczeń z dysleksją w domu”, zeszytów „Czytam ze zrozumieniem” oraz autorka innych publikacji i artykułów na tematy związane z praktycznymi aspektami dydaktyki. Prowadzi szkolenia i zajęcia we współpracy z UG, CEN, PTD i in. na temat pracy z uczniem z dysleksją w starszym wieku szkolnym. Eksperymentuje z tekstami ze swoimi uczniami nie tylko na lekcjach języka polskiego, ale także na zajęciach autorskich fakultetów: „Sztuka pisania”, „Religioznawstwo”, „Pisalnia”.

Poleć ten kurs: