Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Trener Metody Ortograffiti. Praca z uczniem z dysgrafią

nauczycielka z uczennica nauka liter

Ścieżka rozwoju: Trener Metody Ortograffiti 

Obszar: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

Kursy, które przygotowują do udzielania pomocy uczniom z trudnościami w czytaniu i pisaniu w oparciu o Metodę Ortograffiti. 

 

Jaką perspektywę i jaką przyszłość ma pismo odręczne? To pytanie stanowi punkt wyjścia do rozważań nad sensem tego kursu. Dlatego szkolenie to skierowane jest do nauczycieli i specjalistów terapii pedagogicznej, którzy widzą potrzebę uczenia dzieci kaligraficznego pisania, pomimo iż dominującą rolę w życiu odgrywają komputery, a konkretnie w kontekście pisania – klawiatura.

Jednym z najważniejszych celów tego kursu jest podniesienie wartości odręcznego (ręcznego) pisania zarówno wśród samych nauczycieli, jak i uczniów i ich rodziców. Nie osiągniemy przecież celu, jakim jest poprawa poziomu graficznego pisma u naszych uczniów, jeśli sami nie będziemy wierzyć, że naprawdę warto pracować nad problemem.

Kurs ma na celu dostarczenie wiedzy na temat problemów rozwoju i zaburzeń funkcji ruchowych oraz ich konsekwencji dla nauki pisania. Ponadto przedstawione będą sposoby oceny przebiegu czynności grafomotorycznych, a także aspekty poruszające problematykę rozpoznawania nieprawidłowości w ich przebiegu. Kurs ma również wymiar praktyczny, zatem umożliwi zdobycie doświadczenia w zakresie rozwijania u uczniów umiejętności pisania oraz udzielania im wskazówek niezbędnych do przezwyciężania trudności w pisaniu.

Podczas kursu nauczymy się, co zrobić, by uczniowie z dysgrafią i trudnościami w pisaniu pokonali problem „brzydkiego” i nieczytelnego pisma, a nasz wysiłek przyniósł oczekiwane rezultaty. Jednym z proponowanych rozwiązań będzie nowy krój liter według programu „Od dysgrafii do kaligrafii” opracowanego do Metody Ortograffiti.

Zaprezentujemy wzorzec pracy Metodą Ortograffiti, czyli taki sposób, który w najwyższym stopniu gwarantuje jej skuteczność. Uczestnictwo w kursie i pomyślnie zdany egzamin upoważni uczestnika kursu do uzyskania tytułu Trenera Metody Ortograffiti. Kurs ma charakter elitarny – jest przeznaczony dla nauczycieli i specjalistów, którzy pracują Metodą Ortograffiti.

 

 

 

Zapraszamy Państwa do obejrzenia nagrania z webinaru „Fakty, nie mity o Ortograffiti”. W czasie tego spotkania Autorki Ortograffiti: Izabela Mańkowska, Małgorzata Rożyńska i Jolanta Studnicka opowiadały o początkach Ortograffiti, o tym, z jakiej potrzeby wyrosło, jak się rozwijało.

 

 

 

PROGRAM KURSU

Moduł 1. Zaburzenia rozwoju funkcji ruchowych oraz ich konsekwencje dla nauki pisania.

Moduł 2. Diagnoza grafomotoryki. Ocena przebiegu czynności grafomotorycznych.

Moduł 3. Diagnoza grafomotoryki. Ocena wytworów czynności grafomotorycznych.

Moduł 4. Usprawnianie motoryki i koordynacji wzrokowo-ruchowej na materiale nieliterowym i literowym.

Moduł 5. Metoda Ortograffiti. Praca z uczniem z dysgrafią.

 

 

 

HARMONOGRAM

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie Non stop

Moduł 1. Zaburzenia rozwoju funkcji ruchowych oraz ich konsekwencje dla nauki pisania.

Opracowanie: Marta Bogdanowicz, Małgorzata Rożyńska

Materiały kursowe i minitest dostępne non stop. Studiowanie Modułu 2. można zacząć po zaliczeniu Modułu 1.

 

Moduł 2. Diagnoza grafomotoryki. Ocena przebiegu czynności grafomotorycznych.

Opracowanie: Aneta Domagała, Urszula Mirecka

Materiały kursowe i minitest dostępne po zaliczeniu Modułu 1.

 

Moduł 3. Diagnoza grafomotoryki. Ocena wytworów czynności grafomotorycznych.

Opracowanie: Aneta Domagała, Urszula Mirecka

Materiały kursowe i minitest dostępne po zaliczeniu Modułu 2.

 

Moduł 4. Usprawnianie motoryki i koordynacji wzrokowo-ruchowej na materiale nieliterowym i literowym.

Opracowanie: Marta Bogdanowicz, Małgorzata Rożyńska

Materiały kursowe i minitest dostępne po zaliczeniu Modułu 3.

 

Moduł 5. Metoda Ortograffiti. Praca z uczniem z dysgrafią.

Opracowanie: Marta Bogdanowicz, Małgorzata Rożyńska

Materiały kursowe i minitest dostępne po zaliczeniu Modułu 4.

 

Zgłoszenie na egzamin i opłaty egzaminacyjne (70 zł) Do egzaminu można przystąpić po zaliczeniu Modułu 5. oraz po uiszczeniu opłaty egzaminacyjnej.
Egzamin Dostępny non stop po zaliczeniu modułów i uiszczeniu opłaty.
Pobieranie zaświadczeń przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin Po zdaniu egzaminu.

 

 

AUTORZY MATERIAŁÓW

Prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz – psycholog kliniczny dziecięcy, profesor w Instytucie Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Założycielka, wieloletnia przewodnicząca, a obecnie wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Dysleksji, była wiceprzewodnicząca Europejskiego Towarzystwa Dysleksji. Członek polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych. Odznaczona Orderem Uśmiechu przyznawanym przez dzieci.

 

Dr hab. Urszula Mirecka – językoznawca, psycholog, logopeda; adiunkt w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Kierownik i główny wykonawca projektów badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczących problematyki dyzartrii oraz zaburzeń pisania. Autorka i współautorka kilkudziesięciu prac naukowych poświęconych zagadnieniom komunikacji werbalnej i niewerbalnej, zaburzeniom porozumiewania się językowego w jego formie ustnej oraz pisemnej (monografie: Komunikacja w sytuacji hipnozy , Grafomotoryka u dzieci w wieku 7–13 lat [współautor: A. Domagała], Dyzartria w mózgowym porażeniu dziecięcym ), a także technik diagnostycznych ( Skala dyzartrii. Wersja dla dzieci [współautor: K. Gustaw], Profil sprawności grafomotorycznych [współautor: A. Domagała]).

Dr Aneta Domagała – adiunkt w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, językoznawca i logopeda. Zrealizowane projekty badawcze MNiSW dotyczą zaburzeń pisania oraz zaburzeń mowy w chorobie Alzheimera. Autorka monografii Zachowania językowe w demencji. Struktura wypowiedzi w chorobie Alzheimera , poradnika Choroba Alzheimera – komunikacja z chorym , zeszytów ćwiczeń dla chorych (z E. Długosz-Mazur), a także, z U. Mirecką, monografii  Grafomotoryka u dzieci w wieku 7–13 lat i techniki diagnostycznej Profil sprawności grafomotorycznych.

Małgorzata Rożyńska – specjalista terapii pedagogicznej, wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Dysleksji, sekretarz Redakcji Magazynu dla Nauczycieli z pasją „Nauczyciel-Uczeń”, współautorka Metody Ortograffiti z Bratkiem, autorka kursów internetowych. Autorka i współautorka wielu publikacji z zakresu terapii pedagogicznej. Prowadzi zajęcia z w/w tematyki na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Gdańskim.

 

 

 

Poleć ten kurs: