Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Co w prawie piszczy?

Witam!

Drodzy Nauczyciele, zdążyliśmy się już przyzwyczaić do zapisów obowiązującego rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, gdy tymczasem na stronach MEN pojawia się projekt nowego! Co prawda niektóre jego zapisy irytowały nas niemożebnie, ale cóż tam – dura lex sed lex! Potrzeba zmiany przepisów dotyczących planowania i koordynowania udzielania przez nauczycieli i specjalistów pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom była ogólnie znana. Najwięcej kontrowersji budził sposób organizacji pracy Zespołów ds. pomocy (wątpliwości interpretacyjne). Dyrektorzy z trudem organizowali pomoc psychologiczno-pedagogiczną, choć bardzo chcieli uchylić nieba uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nowe rozwiązania uwzględniają więc liczne uwagi kierowane do MEN przez środowisko oświatowe. Rozporządzenie normuje zasady zapewniania każdemu uczniowi kompleksowej oferty pomocy jak najbliżej, tj. w środowisku jego nauczania i wychowania. Jednocześnie umożliwia organizowanie pomocy w sposób uwzględniający specyfikę pracy placówki. A wszystko po to, by zwiększyć efektywność świadczonej pomocy, jak również wykorzystać zasoby kadrowe konkretnej placówki.

A teraz po kolei: na szczęście uwzględniono wniosek Polskiego Towarzystwa Dysleksji w kwestii rozszerzenia katalogu osób udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zaliczając do grupy specjalistów terapeutów pedagogicznych (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi). Przygotowani do rozpoznawania ryzyka wystąpienia u dzieci specyficznych trudności w uczeniu się, mogą skutecznie wspierać innych nauczycieli w realizacji zadań. Kolejną zmianą jest wskazanie dyrektora szkoły i kuratora sądowego jako tych, którzy mogą inicjować organizację pomocy uczniowi.

Jeśli chodzi o formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, to istniejący katalog rozszerzono o określenie „bieżąca praca z uczniem”. Oznacza to, że każdy nauczyciel w trakcie pracy udziela pomocy uczniom ze SPE. Dodano również możliwość organizowania zajęć rozwijających uzdolnienia. Na uwagę zasługuje także doprecyzowanie terminologii. Wszak potrzeby specjalne to nie to samo co specyficzne potrzeby edukacyjne! Określenia te długo były mylone lub – co gorsza – traktowane jako tożsame.

Istotna zmianą jest przepis określający rodzaj opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej będącej podstawą umieszczenia ucznia w klasie terapeutycznej. Brak uszczegółowienia budził wątpliwości interpretacyjne, co w konsekwencji mogło powodować umieszczenie w tej klasie ucznia, który nie wymaga tego rodzaju wsparcia (a posiada opinię poradni wydaną do innych celów). Wśród osób prowadzących zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne znaleźli się wychowawcy grup wychowawczych, którzy zostali wskazani jako osoby udzielające pomocy (o ile mają odpowiednie kwalifikacje). Wyjaśniono, że obowiązek dokonywania obserwacji i pomiarów pedagogicznych nie oznacza jakoby nauczyciele musieli dokonywać specjalistycznych diagnoz (zastrzeżonych wyłącznie dla specjalistów posiadających kwalifikacje), lecz jedynie rozpoznawania ryzyka dysleksji (co dla uważnego nauczyciela wcale nie jest trudne).

Wnikliwe rozpoznanie potrzeb ucznia ma obligować nauczycieli do niezwłocznego udzielenia pomocy zakresie swoich kompetencji i prowadzonych zajęć w trakcie bieżącej pracy z uczniem. Informacja o tym powinna trafić do wychowawcy klasy lub dyrektora. W szkole osobą odpowiedzialną za planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy jest wychowawca klasy, natomiast w placówce, w której nie funkcjonuje szkoła – dyrektor. Dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki może także wskazać inną osobę, która będzie wykonywała powyższe zadania.

Najważniejszą – moim zdaniem – zmianą jest rezygnacja z konieczności obligatoryjnego tworzenia Zespołu dla każdego ucznia wymagającego pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Osoba zajmująca się planowaniem i koordynowaniem pomocy będzie jednak musiała współpracować z innymi nauczycielami, specjalistami, rodzicami ucznia, PPP, a także osobami inicjującymi pomoc. Warto zauważyć, że ze względu na potrzeby uczniów objętych kształceniem specjalnym (z uwagi na niepełnosprawność, niedostosowanie społeczne, zagrożenie niedostosowaniem społecznym) w planowaniu pomocy biorą udział wszyscy nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem. O potrzebie objęcia ucznia pomocą oraz o ustalonych dla niego formach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także wymiarze godzin, w którym formy te będą realizowane, informuje się rodziców ucznia bez konieczności przekazywania takiej informacji na piśmie.

Ocena efektywności udzielanej uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez nauczycieli dokonywana będzie zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. (ws. sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania) tak jak dotąd. Nauczyciele i specjaliści dokonają jej w odniesieniu do prowadzonych zajęć, w tym również pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dzięki temu uniknie się powielania tych samych treści w różnych dokumentach.

A co najważniejsze – zniesiono obowiązek opracowywania kart indywidualnych potrzeb ucznia (KIPU) oraz planów działań wspierających (PDW). Nauczyciele i specjaliści opracowywać będą wyłącznie indywidualne lub grupowe programy pracy na poszczególnych zajęciach organizowanych w ramach pomocy (dotąd bowiem do dzienników zajęć wpisywało się indywidualny program pracy z dzieckiem/uczniem, a w przypadku zajęć grupowych – program pracy grupy). Zwiększy się tym samym czas poświęcany uczniom na udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wśród zadań realizowanych przez specjalistów poczesne miejsce zajmuje wspieranie nauczycieli w udzielaniu pomocy. Obowiązkiem pedagoga i psychologa będzie inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych (co należało do zadań Zespołu).

Rodzi się więc pytanie: Co z uczniami, dla których już opracowano plany działań wspierających? Otóż na podstawie obowiązujących przepisów umożliwia się im udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej do końca okresu, na jaki zostały opracowane ww. dokumenty. I jak Wam się to podoba? Z niecierpliwością czekam na komentarze…

Komentarze (14)

Zaloguj się aby dodać komentarz

Osobiście mnie te zmiany ucieszyly , dostałam polecenie opracować dla siedmiu dzieci oddzielnie PDW pracy
i czasu na to poświęciłam, pytałam siebie po co to? a tu taka niespodzianka więcej nie potrzeba hi hi niczym dobry żart!
Renata Żurawska

Renata Żurawska

Uważam, że powyższe zmiany nie są jakąś wielką rewolucją,bo tam gdzie pracuje kadra jest odpowiednio przygotowana (brak nam tylko psychologa) więc zajęcia prowadzą specjaliści.
Wprowadzenie określenia "bieżąca praca z uczniem" funkcjonuje u nas i bez tego zapisu-zgodnie z rozporządzeniem każde dziecko, u którego zauważa się problem powinno być objęte jak najwcześniej pomocą.
Zespoły są u nas powoływane dla grup, a nie pojedyńczych uczniów.
Osobą odpowiedzialną za planowanie i koordynowanie pomocy dla danego ucznia jest jego wychowawca, który w mojej placówce współpracuje z innymi nauczycielami pracującymi właśnie z tym uczniem.
Jestem za pozostawieniem KIP-u, gdyż sądzę ,że jest to dokument, który daje możność obserwacji danego ucznia w przebiegu jego nauczania poprzez wszystkie lata udzielanej pomocy-oczywiście pod warunkiem, że karta jest skonstruowana "z głową". Każdy kto do niej zagląda ma jasny obraz co do zaistniałych problemów danego ucznia, udzielanych form pomocy i efektów jakie ona przyniosła.
Co do PDW, to też nie jestem, aż tak bardzo za jego zniesieniem. Faktem jest, że to pewne powielenie dokumentów. U mnie PDW jest zgodne z wymogami zapisanymi w rozporządzeniu i po części pokrywa się z programem pracy jaki opracowuje nauczyciel do danych zajęć z tą różnicą, że plan jest szczegółowy ,a cele w PDW mamy zapisane tylko te najważniejsze. Uważam, że w tym dokumencie dość istotny jest zapis dotyczący zakresu dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia , co nie zawsze pojawia się w programach pracy.
Podsumowująć -u mnie dokumentacja (bo głównie o nią tu chodzi) dotycząca pomocy nie jest czymś strasznym . Uważam, że jest to zasługa osoby prowadzącej szkolenia w tym zakresie, która dość jasno i precyzyjnie przygotowała mnie do realizacji omawianego rozporządzenia (nie będę podawać jej nazwiska ,jest to pracownik WOM-u w mieście gdzie jest moja szkoła).
Pozdrawiam i czekam na inne komentarze.

Agnieszka Nadrowska

Brawo! Nareszcie uczeń na pierwszym miejscu, a nie ZBĘDNE PAPIERY. Nauczyciele i pedagodzy - zanim wprowadzono KIPU i PDW - zawsze pracowali z uczniem zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii z PP-P.
POMYŚLMY ILE CZASU... A ILE ZMARNOWANEGO PAPIERU I ZBĘDNIE ŚCIĘTYCH DRZEW.
Wyprodukowanie jednej tony papieru wymaga ścięcia 17 drzew.
Maryla Raban

W maju ubieglego roku w naszej szkole odbyło się 3-dniowe szkolenie na temat wypełniania KIPU i PDW. Dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do zniesienia tej czasochłonnej papierologii.

Dorota Zwodzińska

W szkołach licznych, tak jak moje ( łączę etat między podstawówką i gimnazjum) uczniów wskazanych do pomocy jest całkiem sporo, a co za tym idzie i dodatkowej papierologii, cieszę sie, że jest ona trochę "odchudzona", mając opinię PPP, lub obserwacje nauczyciela uczacego bez względu na ilośc dodatkowej dokumentacji uczeń znajdował i nadal będzie znajdował pomoc, wsparcie w szkole w postaci wszelkich mozliwych zajęć, a nauczyciel będzie miał wiecej czasu. Cieszę się.

Dobromiła Masarczyk

Bardzo dobrze ,że zniesiono trochę papierkowej pracy , co pomoże skupić się bardziej na uczniu i jego potrzebach edukacyjnych, a my nauczyciele będziemy mogli lepiej się przygotować do konkretnych zajęć z uczniami, polska szkoła i tak już jest wyjątkowo zbiurokratyzowana,rodzice na zebraniach nie mogą ,,wyjść z podziwu " ile dokumentów i upoważnień musza potwierdzać i podpisywać , założenie kart i tak zabrało nam trochę czasu, wiec jest dobra wiadomość

Ewa Piątek

Spokojnie, napewno znajdzie się coś innego, co zastąpi dotychczasowe rozwiązania i znów zasiądziemy do papierów. W końcu coś musimy robić... ;-)

Anna Wagner

Koleżanki, zauważam, że na stronach MEN jest umieszczony projekt zmian rozporządzenia. Nie oznacza to jeszcze wprowadzenia zmian ... niestety. Niech to najpierw zatwierdzą (co może potrwać jeszcze kilka miesięcy) a potem będziemy się cieszyć. na razie pracujemy według obowiązujących rozporządzeń. Pozdrawiam

Mirosława Majkowska

Witam koleżanki i kolegów! Nie ukrywam, że kiedy usłyszałam o kolejnych zmianach łagodnie mówiąc "zatrzęsło" mną. Jeśli komuś zależało na tym, aby pomoc pedagogiczno - psychologiczna przebiegała w jego szkole poprawnie i z korzyścią dla ucznia to chyba realizacja treści rozporządzenia nie była aż taka trudna. Wystarczyło trochę poczytać i zasięgnąć rad specjalistów aby sprawnie pomoc zorganizować (co i tak się przecież zawsze robiło) i co oczywiście mniej istotne (ale konieczne) ją udokumentować. Teraz kiedy człowiek już wszystkiego się nauczył i wie co do czego, znów zmiany. Ręce opadają...

Marta Jasik

A mi to sie nawet pisać nie chce i chyba czytać też nie. Przykro mi ale najlepsza zmianą byłaby zmiana w MEN. Może ktoś kto pracuje z dziećmi zrobi to dużo lepiej. Mam dość tych zmian które niczego nie wnoszą. Przykro mi. Pozdrawiam

Marzena Frączek

Alicja Redlicka

Z lotu ptaka... Blog Alicji Redlickiej

Obecnie jestem starszym wizytatorem Kuratorium Oświaty w Gdańsku, wcześniej byłam nauczycielką języka polskiego i historii w szkołach różnego typu (także w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym). Jestem edukatorem oraz specjalistą w zakresie nadzoru pedagogicznego oraz specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów (szkolenie MEN; kompetencje w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi). Wydałam wiele publikacji dla nauczycieli. Lubię być trenerem i szkoleniowcem. Jestem wielbicielką mądrych ludzi, zwierząt i naturalnego piękna przyrody. Lubię: literaturę współczesną, poezję, psychologię, rozmowy z ludźmi (na każdy temat!), jazdę na rowerze, wycieczki (nie tylko rowerowe), dobrą książkę, obraz lub film z tzw. pazurem… Blog Z lotu ptaka… ma charakter refleksyjnej opowieści o tym, co aktualnie dzieje się w szkole, jakich zmian dokonuje się w oświacie (prawo oświatowe) i jak wprowadzenie ich przekłada się na codzienną pracę nauczycieli. Blog ten nie aspiruje do żadnej zaszczytnej roli, wręcz przeciwnie – jest jedynie zbiorem osobistych refleksji dotyczących różnych aspektów pracy pedagogicznej, której celem powinno być uszlachetnianie zastanej rzeczywistości (będę szczęśliwa, jeśli uda mi się wzbudzić w innych refleksje nad własnym rozwojem zawodowym, by stali się bardziej świadomi indywidualnych możliwości wpływania na tę rzeczywistość).