Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Trener Metody Ortograffiti. Praca z uczniem z dysgrafią (CZWARTA EDYCJA)

Jaką perspektywę i jaką przyszłość ma pismo odręczne? To pytanie stanowi punkt wyjścia do rozważań nad sensem tego kursu. Dlatego kierujemy go do nauczycieli i specjalistów terapii pedagogicznej, którzy widzą potrzebę uczenia dzieci pięknego pisania pomimo wszechobecności komputerów. Jednym z najważniejszych celów kursu jest podniesienie wartości odręcznego (ręcznego) pisania zarówno wśród samych nauczycieli, jak i uczniów oraz ich rodziców. Nie osiągniemy przecież celu, jakim jest poprawa poziomu graficznego pisma u naszych uczniów, jeśli sami nie będziemy wierzyć, że naprawdę warto pracować nad problemem. 
 

Kurs wprowadzi nas w zagadnienia związane z rozwojem i zaburzeniami funkcji ruchowych oraz ich konsekwencjami dla nauki pisania. Poznamy sposoby oceny czynności grafomotorycznych i nauczymy się rozpoznawać nieprawidłowości w ich przebiegu. W części praktycznej dowiemy się, jak rozwijać u uczniów umiejętność pisania oraz jak pomóc im przezwyciężyć związane z nią trudności. Zastanowimy się, co możemy robić jako nauczyciele i terapeuci, aby uczniowie z dysgrafią i trudnościami w pisaniu pokonali problem „brzydkiego” i nieczytelnego pisma, a nasz wysiłek związany z uczeniem ich nowego kroju liter według programu „Od dysgrafii do kaligrafii”, opracowanego do Metody Ortograffiti, przynosił oczekiwane efekty.

Celem kursu jest wyposażenie nauczycieli i specjalistów terapii pedagogicznej w wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć Metodą Ortograffiti z uczniami w klasach IV–VIII szkoły podstawowej. 

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE

Koszt kursu: bezpłatny
Koszt egzaminu:

65 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 55 zł)

Opłatę należy uiścić najpóźniej na tydzień przed wybranym terminem egzaminu.

Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu:

tak – do pobrania po zdaniu egzaminu

Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia, bibliografia, forum
Do kiedy trwa: do stycznia 2018 r.
Liczba modułów: 5
Liczba godzin: 50

 

 

UWAGA! Do kursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania (do 14 stycznia 2018 r.).

 

ZAWARTOŚĆ KURSU

Kurs składa się z pięciu modułów i zakończy się egzaminem on-line. Każdy moduł dotyczy innego zagadnienia. Na realizację jednej części przeznaczono około 2 tygodni.

W materiałach szkoleniowych znajdziesz artykuły oraz odniesienia do książek i filmów, które wzbogacą twoją wiedzę na temat danego zagadnienia. Zwróć szczególną uwagę na propozycje zadań do wykonania.

 

PROGRAM KURSU

Moduł 1. Zaburzenia rozwoju funkcji ruchowych oraz ich konsekwencje dla nauki pisania

1. Prezentacja problematyki rozwoju psychoruchowego dziecka i jego modeli

2. Przedstawienie zaburzeń rozwojowych funkcji ruchowych oraz ich konsekwencji dla nauki pisania

Po zapoznaniu się z modułem uczestnik:

-        zdobędzie wiedzę na temat modeli rozwoju psychomotorycznego dziecka;

-        pozna przejawy zaburzeń tego rozwoju;

-        zaznajomi się z podstawowymi pojęciami związanymi z prawidłowym i zaburzonym rozwojem motorycznym;

-        zyska umiejętności konieczne do zidentyfikowania uczniów, którzy wykazują trudności motoryczne i kwalifikują się do pomocy terapeutycznej.

 

Moduł 2. Diagnoza grafomotoryki. Ocena przebiegu czynności grafomotorycznych

1. Prezentacja nieprawidłowości dotyczących przebiegu czynności grafomotorycznych w ramach takich kategorii, jak:

 • ręka wiodąca,
 • położenie kartki,
 • sposób trzymania narzędzia graficznego,
 • układ ręki wiodącej,
 • współpraca rąk,
 • postawa ciała,
 • tempo czynności grafomotorycznych.

2. Sposób oceny przebiegu czynności grafomotorycznych

Po zapoznaniu się z modułem uczestnik:

-     zdobędzie wiedzę na temat najczęstszych problemów w zakresie przebiegu czynności grafomotorycznych występujących u dzieci w wieku szkolnym;

-     zyska umiejętności rozpoznawania nieprawidłowości w przebiegu czynności grafomotorycznych.

 

Moduł 3. Diagnoza grafomotoryki. Ocena wytworów czynności grafomotorycznych

1. Prezentacja nieprawidłowości dotyczących wytworów czynności grafomotorycznych w ramach takich kategorii, jak:

 • linia (nacisk narzędzia piszącego, stabilność linii),
 • litery/znaki literopodobne (forma liter/znaków literopodobnych, proporcje w obrębie litery/znaku literopodobnego),
 • litera w wyrazie/znak literopodobny w strukturze wzoru (wielkość i pochylenie liter w wyrazach/znaków literopodobnych we wzorach, połączenia liter w wyrazach/znaków literopodobnych we wzorach),
 • zapis tekstu/wzorów literopodobnych (kierunek pisma/wzorów literopodobnych; wielkość pisma/wzorów literopodobnych),
 • organizacja wersu (odstępy między wyrazami/elementami wzorów literopodobnych, utrzymanie pisma/wzorów w liniaturze),
 • organizacja strony (rozmieszczenie tekstu/wzorów na stronie w układzie poziomym i pionowym).

2. Sposób oceny wytworów czynności grafomotorycznych

Po zapoznaniu się z modułem uczestnik:

-     zdobędzie wiedzę na temat najczęstszych problemów dotyczących wytworów czynności grafomotorycznych występujących u dzieci w wieku szkolnym;

-     zyska umiejętności rozpoznawania nieprawidłowości dotyczących wytworów czynności grafomotorycznych.

 

Moduł 4. Usprawnianie motoryki i koordynacji wzrokowo-ruchowej na materiale nieliterowym i literowym

 1. Prezentacja ćwiczeń usprawniających motorykę i koordynację wzrokowo-ruchową
 2. Prezentacja wybranych publikacji, dotyczących grafomotoryki i zaburzeń grafomotorycznych oraz ćwiczeń służących usprawnieniu tych funkcji
 3. Prezentacja wskazań dotyczących zapobiegania trudnościom w pisaniu i ich niwelowania, gdy zaczynają się pojawiać u ucznia

Po zapoznaniu się z modułem uczestnik:

-     wykaże się wiedzą na temat skuteczności wskazanych ćwiczeń usprawniających grafomotorykę;

-     zyska umiejętność stosowania w praktyce poznanych ćwiczeń;

-     przećwiczy z rodzicem ucznia udzielanie instrukcji do pracy z dzieckiem w domu;

-     pozna podstawowe wskazania, dotyczące zapobiegania trudnościom w pisaniu i ich niwelowania, gdy zaczynają się pojawiać u ucznia;

-     pozna szereg publikacji przydatnych do pracy z uczniem z dysgrafią.

 

Moduł 5. Metoda Ortograffiti. Praca z uczniem z dysgrafią

 1. Prezentacja ćwiczeń z serii „Od dysgrafii do kaligrafii” usprawniających motorykę i koordynację wzrokowo-ruchową
 2. Praktyczna ocena skuteczności ćwiczeń usprawniających grafomotorykę
 3. Scenariusz zajęć z zastosowaniem serii „Od dysgrafii do kaligrafii”

Po zapoznaniu się z modułem uczestnik:

-        wykaże się umiejętnością stosowania Metody Ortograffiti w pracy z uczniami z dysgrafią;

-        zdobędzie umiejętność prowadzenia zajęć według wzorcowego scenariusza do serii „Od dysgrafii do kaligrafii”;

-        pozna skuteczność ćwiczeń usprawniających grafomotorykę.

 

HARMONOGRAM KURSU

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie od 24 października 2017
Moduł 1 13.11-26.11.2017 
Moduł 2 27.11-10.12.2017 
Moduł 3 11.12-24.12.2017 
Moduł 4 25.12-07.01.2017
Moduł 5 08.01-21.01.2018
Zgłoszenia na egzamin i opłaty egzaminacyjne od 15.01 – opłatę należy uiścić najpóźniej na tydzień przed wybranym terminem egzaminu
Egzamin (terminy do wyboru)

19, 20, 21, 26, 27, 28.01 oraz 2, 3, 4, 9, 10, 11.02.2018

UWAGA! Dodatkowa sesja: 16,17,18.02.2018

Pobieranie certyfikatów przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin od 19.01.2018 

 

O AUTORACH

Małgorzata Rożyńska – specjalista terapii pedagogicznej, wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Dysleksji, sekretarz Redakcji Magazynu dla Nauczycieli z pasją „Nauczyciel-Uczeń”, współautorka Metody Ortograffiti z Bratkiem, autorka kursów Akademii Ortograffiti. Autorka i współautorka wielu publikacji z zakresu terapii pedagogicznej. Prowadzi zajęcia z w/w tematyki na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Gdańskim.
 
Urszula Mirecka – językoznawca, psycholog, logopeda; dr hab. adiunkt w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Kierownik i główny wykonawca projektów badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczących problematyki dyzartrii oraz zaburzeń pisania.

Autorka i współautorka kilkudziesięciu prac naukowych poświęconych zagadnieniom komunikacji werbalnej
i niewerbalnej, zaburzeniom porozumiewania się językowego w jego formie ustnej oraz pisemnej (monografie: Komunikacja w sytuacji hipnozy, Grafomotoryka u dzieci w wieku 7–13 lat [współautor: A. Domagała], Dyzartria w mózgowym porażeniu dziecięcym), a także technik diagnostycznych (Skala dyzartrii. Wersja dla dzieci [współautor: K. Gustaw], Profil sprawności grafomotorycznych [współautor: A. Domagała]).
 
Dr Aneta Domagała – adiunkt w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, językoznawca i logopeda. Zrealizowane projekty badawcze MNiSW dotyczą zaburzeń pisania oraz zaburzeń mowy w chorobie Alzheimera. Autorka monografii Zachowania językowe w demencji. Struktura wypowiedzi w chorobie Alzheimera, poradnika Choroba Alzheimera – komunikacja z chorym, zeszytów ćwiczeń dla chorych (z E. Długosz-Mazur), a także, z U. Mirecką, monografii Grafomotoryka u dzieci w wieku 7–13 lat i techniki diagnostycznej Profil sprawności grafomotorycznych.

Prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz – psycholog kliniczny dziecięcy, profesor w Instytucie Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Założycielka, wieloletnia przewodnicząca, a obecnie wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Dysleksji, była wiceprzewodnicząca Europejskiego Towarzystwa Dysleksji. Członek polskich
i międzynarodowych towarzystw naukowych. Odznaczona Orderem Uśmiechu przyznawanym przez dzieci.

 

planowana data startu: 13.11.2017

Poleć ten kurs: