Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Refleksyjny praktyk, czyli jak efektywnie uczyć wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej (DRUGA EDYCJA)

OPIS KURSU

Kurs skierowany jest do nauczycieli, którzy będą uczyć przedmiotu „wiedza o społeczeństwie” w  klasach ósmych szkoły podstawowej. Autorami kursu są wieloletni nauczyciele tego przedmiotu, którzy chcą się podzielić swoją wiedzą z zakresu metodyki nauczania oraz konkretnych zagadnień wynikających z podstawy programowej. Są to także twórcy poprzednich publikacji  Wydawnictwa OPERON do nauczania wos-u w gimnazjum oraz nowego podręcznika dla uczniów klas ósmych, ale także ćwiczenia, programu nauczania, planów nauczania. Do udziału w kursie zapraszamy szczególnie nauczycieli  z małym stażem zawodowym, ale także tych, którzy chcą swoją wiedzę odświeżyć , uzupełnić, nabyć nowe umiejętności i wiedzę, wymienić się dobrymi praktykami z innymi uczestnikami kursu.

CEL I IDEA KURSU

Celem kursu jest wyposażenie nauczycieli wiedzy o społeczeństwie w istotne, z punktu widzenia nauczania, wiedzę i kompetencje, które przydadzą się w codziennej pracy. Kurs zainspiruje uczestników do ciągłego uczenia się i poszukiwania nowych rozwiązań, które w efekcie przyniosą wysokie wyniki nauczania, ale przede wszystkim przygotują ucznia do życia we współczesnym świecie.

EFEKTY KURSU

Po ukończeniu kursu, uczestnik:

 - utrwali wiedzę związaną z realizacją podstawy programowej;

- poszerzy wiedzę z zakresu metodyki nauczania wiedzy o społeczeństwie;

- będzie potrafił stosować  na lekcjach ciekawe metody nauczania;

- poszerzy wiedzę z zakresu funkcjonowania środków masowego przekazu we współczesnym świecie;

- poszerzy wiedzę z zakresu praw człowieka we współczesnym świecie;

- pozna dobre praktyki, sprawdzone i stosowane na lekcjach wos-u przez innych uczestników kursu.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE

Koszt kursu: bezpłatny
Koszt egzaminu:

45 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 38 zł)

Przed dokonaniem opłaty proszę sprawdzić, kiedy odbywa się ostatnia sesja egzaminacyjna.

Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu:

tak – do pobrania po zdaniu egzaminu

Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Przebieg kursu:

Publikacja materiałów szkoleniowych następuje zgodnie z harmonogramem kursu (zakończone moduły trafiają do archiwum kursu).

UWAGA! Podczas aktywnej sesji egzaminacyjnej, materiały szkoleniowe są niedostępne.

Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia, linki do nagrań wideo, bibliografia, forum
Do kiedy trwa: do lipca 2019 r.
Liczba modułów: 4
Liczba godzin: 40

UWAGA! Do kursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania (do 26 lipca 2019 r.).

 

PROGRAM KURSU

Moduł 1. Niezbędnik nauczyciela wiedzy o społeczeństwie.

Celem modułu będzie uporządkowanie wiedzy na temat podstawowych dokumentów regulujących zasady nauczania wiedzy o społeczeństwie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na podstawę programową, tj., cele, treści, efekty nauczania i warunki jej realizacji w odniesieniu do wos-u.  Uczestnicy kursu będą mieli okazję zastanowić się, jak w praktyce planować swoją pracę dydaktyczną i jakie środki dydaktyczne wykorzystać w nauczaniu przedmiotu.

Analizie zostaną też poddane: program nauczania i plany nauczania, których twórcami są autorzy kursu.

Istotnym elementem nauczania jest ocenianie osiągnięć uczniów. W tym zakresie mamy ogromną literaturę na ten temat, a w ramach kursu uczestnicy poszerzą swoją wiedzę na temat specyfiki oceniania na lekcjach wos-uUczestnicy kursu zostaną wyposażeni w listę publikacji (częściowo tworzoną wspólnie), które mogą  na co dzień wykorzystać w swojej pracy.

Moduł 2. Metody nauczania na lekcjach wiedzy o społeczeństwie.

Celem modułu będzie prezentacja ciekawych i rzadziej stosowanych na lekcjach metod nauczania. Poddane zostaną one ocenie z punktu widzenia wykorzystania ich na lekcjach wiedzy o społeczeństwie.

Szczególne miejsce w analizie zajmie metoda projektu, zważywszy na fakt, iż każdy uczeń, zgodnie z podstawą programową, powinien zrealizować minimum dwa takie projekty w roku szkolnym. Kurs będzie okazją do opracowania zestawu tematów projektu, które uczniowie mogą realizować. W ramach modułu zostanie także poruszona tematyka integracji miedzy przedmiotowej.

Moduł 3. Środki masowego przekazu we współczesnym świecie

Celem modułu będzie poszerzenie wiedzy nauczycieli na temat roli środków masowego przekazu w kreowaniu wydarzeń o charakterze politycznym, społecznym, kulturowym.  Tematyka kursu będzie obejmowała zagadnienia związane z opisem współczesnych środków masowego przekazu, ze szczególnym uwzględnieniem roli internetu, mediów społecznościowych.

Uczestnicy kursu będą prowadzić debatę mającą rozstrzygnąć, czy współczesny świat stał się „globalną wioską” umożliwiającą kontakt między ludźmi w skali globalnej, czy też media przestały być źródłem informacji, a stały się narzędziem manipulacji i wpływania na odbiorców tracących możliwość kontrolowania i weryfikacji treści przekazywanych przez środki masowego przekazu. Uczestnicy kursu będą analizowali przykłady pokazujące, w jaki sposób manipulacja informacją mogła kreować konkretne wydarzenia ( np. brexit). Elementem kursu będzie także analiza przekazów reklamowych oraz wybranych kampanii społecznych i  skutków ekonomicznych oraz kulturowych, jakie następują w wyniku masowego charakteru współczesnej reklamy. W ramach kursu zostanie zaproponowana dyskusja na temat różnic w percepcji środków masowego przekazu i komunikatów reklamowych, jakie mogą wystąpić między nauczycielem a uczniami. 

Moduł 4. Prawa człowieka we współczesnym świecie

Celem modułu będzie poszerzenie wiedzy nauczycieli w zakresie problematyki praw człowieka i ich funkcjonowania we współczesnym świecie. Uczestnicy kursu otrzymają informacje dotyczące klasyfikacji praw człowieka, historii praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem praw dziecka. W oparciu o teksty źródłowe zostanie przeprowadzona dyskusja, jakie są granice praw człowieka, jak chronić skutecznie prawa mniejszości, czy stereotypy i uprzedzenia mają realny wpływ na współczesne systemy ochrony praw człowieka. W ramach kursu zostanie przeprowadzona debata, jak pogodzić kryzys migracyjny z poszanowaniem podstawowych praw człowieka. Ważnym elementem kursu będzie analiza funkcjonowania praw dziecka i ucznia we współczesnej szkole oraz zagadnienia metodyki nauczania o prawach człowieka w szkole podstawowej.

HARMONOGRAM

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie 09.05.2019
Moduł 1.  4 - 18.06.2019
Moduł 2.  18.06 - 2.07.2019
Moduł 3. 2 - 16.07.2019
Moduł 4. 16 - 30.07.2019
Zgłoszenia na egzamin i opłaty egzaminacyjne 23.07.2019 – Przed dokonaniem opłaty proszę sprawdzić, kiedy odbywa się ostatnia sesja egzaminacyjna.
Egzamin (terminy do wyboru)

26, 27, 28.07

2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18.08.2019

Pobieranie certyfikatów przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin od 26.07.2019

 

O AUTORACH

Elżbieta Dobrzycka

Nauczycielka z 27-letnim stażem pracy (od 2003 roku nauczycielka dyplomowana). Posiada uprawnienia egzaminatora egzaminu maturalnego z historii i egzaminu gimnazjalnego oraz edukatora. Lubi nauczać i uczyć się. Swoje zamiłowanie do przedmiotu stara się zaszczepić w wychowankach, co przekłada się na sukcesy jej uczniów w różnych konkursach z historii, wiedzy o społeczeństwie i filozofii. Laureatka wielu nagród, m.in. Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej. Wspólnie z Krzysztofem Makarą założycielka i prezes stowarzyszenia oświatowego propagującego w środowisku lokalnym m.in. historię regionalną poprzez różnorodne konkursy i wydawnictwa. Trenerka Odysei Umysłu. W wolnym czasie uwielbia czytać, a od wiosny pracować w ogrodzie. Pasjonuje się genealogią .

Krzysztof Makara

Nauczyciel dyplomowany historii i wiedzy o społeczeństwie z 35-letnim stażem pracy. Od 2005 roku dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 2, a od 2017 roku Szkoły Podstawowej nr 5 w Zduńskiej Woli. Ekspert MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli z zakresu historii, wiedzy o społeczeństwie, informatyki, zarządzania oświatą. Egzaminator z zakresu egzaminu humanistycznego w gimnazjum. Współzałożyciel i wieloletni prezes nauczycielskiego stowarzyszenia oświatowego (Zduńskowolskie Stowarzyszenie Oświatowe) realizującego projekty z zakresu edukacji europejskiej  i regionalnej. Współautor publikacji „Nasza Ojcowizna – Powiat Zduńskowolski” oraz redaktor licznych publikacji z zakresu edukacji regionalnej. Interesuje się historią najnowszą, zwłaszcza historią państw totalitarnych. Czas wolny poświęca na chodzenie po górach oraz podróże – szczególnie pasjonuje się górami, przyrodą i historią Norwegii i Islandii.

planowana data startu: 04.06.2019

Poleć ten kurs: