Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Uprzedzenia, dyskryminacja - jak uczyć tolerancji? Metody i narzędzia pracy w edukacji antydyskryminacyjnej (DRUGA EDYCJA)

OPIS KURSU

nspiracją do stworzenia kursu na temat edukacji antydyskryminacyjnej w szkole było przekonanie, że nauka tolerancji, równości i szacunku dla różnorodności powinna być priorytetem w działaniach wychowawczych każdej placówki edukacyjnej.

Myślę, że miałam wielkie szczęście spotkać wspaniałych, mądrych ludzi, którzy pokazali mi jak w sposób systemowy i ciekawy rozmawiać z dziećmi i młodzieżą na temat Praw Człowieka, mechanizmów dyskryminacji, uchodźców czy przeciwdziałać mowie nienawiści.
W polskiej szkole istnieje dyskryminacja – to fakt. 
Trzeba ją obnażać, przeciwdziałać, zapobiegać. Trzeba umieć wesprzeć ofiary, pracować ze świadkami i sprawcami. Wzmacniać kompetencje antydyskryminacyjne nauczycieli. Trzeba rozmawiać o szkole uczącej tolerancji.
Intencją moją jest, by zainteresować ideą edukacji antydyskryminacyjnej, pokazać ciekawe metody i narzędzia pracy, może sprowokować do interesujących działań czy wesprzeć w tych działaniach.
Zarówno Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Ośrodek Rozwoju Edukacji czy Centrum Edukacji Obywatelskiej wspierają inicjatywę wprowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej do edukacji formalnej. 
Póki to nastąpi, mam nadzieję, że kolejni trenerzy, nauczyciele, praktycy, animatorzy swoimi działaniami po prostu będą uczyć tolerancji w swoich szkołach i placówkach.
Czego sobie i Państwu życzę

CEL I IDEA KURSU

Najważniejszym celem jest wzmacnianie kompetencji antydyskryminacyjnych nauczycieli w edukacji, ich odwagi i otwartości w edukacji równościowej.
Główna idea kursu to przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy poprzez wprowadzanie elementów edukacji antydyskryminacyjnej na lekcjach i w działania pozalekcyjne szkoły, kształtowanie postawy mądrego obywatela świata oraz wzmacnianie grup i osób dyskryminowanych, budowanie postaw tolerancji, empatii i wrażliwości społecznej oraz etyki.
Założeniem kursu jest także inspirowanie i stworzenie sieci współpracy w projektach antydyskryminacyjnych.
Nauka tolerancji, równości i szacunku w szkole jest możliwa dzięki mądrym, świadomym nauczycielom. I tak jak kropla drąży skałę, tak każdy nauczyciel promujący edukację antydyskryminacyjną w szkole, tworzy lepszy świat.

EFEKTY KURSU

Kursant 
‒ pozna istotę edukacji antydyskryminacyjnej, genezę, potrzeby, formy pracy i wyzwania;
‒ pozna dokumenty polskie i międzynarodowe stanowiące o podstawach edukacji antydyskryminacyjnej;
‒ rozwinie kompetencje w zakresie znajomości Praw Człowieka i nauki o prawach człowieka;
‒ wzmocni kompetencje interpersonalne;
‒ przyjrzy się swoim stereotypom i uprzedzeniom
‒ rozwinie kompetencje pracy z uczniami z grup dyskryminowanych, w zakresie zapobieganie dyskryminacji, przemocy i wykluczaniu;
‒ rozwinie krytyczne myślenie na temat przekazu społecznego zawartego w podręcznikach;
‒ będzie umiał tworzyć lekcje, wydarzenia, programy w nurcie edukacji antydyskryminacyjnej; 
‒ pozna formy i możliwości współpracy, będzie miał możliwość stworzyć sieć wsparcia szkól i instytucji, wymiany dobrych praktyk;
‒ otrzyma narzędzia, ćwiczenia, zadania i materiały do pracy oraz pozna zasady ich tworzenia.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE

Koszt kursu: bezpłatny
Koszt egzaminu:

45 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 38 zł)

Opłatę należy uiścić najpóźniej na tydzień przed wybranym terminem egzaminu.

Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu:

tak – do pobrania po zdaniu egzaminu

Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Przebieg kursu:

Publikacja materiałów szkoleniowych następuje zgodnie z harmonogramem kursu (zakończone moduły trafiają do archiwum kursu).

UWAGA! Podczas aktywnej sesji egzaminacyjnej, materiały szkoleniowe są niedostępne.

Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia, linki do nagrań wideo, bibliografia, forum
Do kiedy trwa: do stycznia 2019 r.
Liczba modułów: 3
Liczba godzin: 30

 

UWAGA! Do kursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania (do 21 grudnia 2018 r.).

 

ZAWARTOŚĆ KURSU

Treści kursu zostały ujęte w 3 bloki tematyczne (moduły), na realizację których przeznaczono łącznie 30 godzin dydaktycznych. Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu oraz dodatkowe karty pracy przygotowane przez autorkę szkolenia.

W materiałach znajdują się artykuły do pobrania, bibliografia, studium przypadku. Zachęcamy również do wypowiedzi na forum internetowym kursu.

PROGRAM KURSU

Moduł 1. Jak i po co uczyć tolerancji w szkole? Istota edukacji antydyskryminacyjnej.

 • Edukacja antydyskryminacyjna
 • Początek przygody z edukacją antydyskryminacyjną
 • O kompetencjach osoby prowadzącej warsztaty antydyskryminacyjne
 • Edukacja ‒ przeciwdziałanie dyskryminacji
 • Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja
 • Edukacja praw człowieka
 • Prawa dziecka
 • Najważniejsze akty prawne
 • Edukacja globalna a edukacja antydyskryminacyjna
 • Raport o sytuacji w Polsce ‒ czy w polskiej szkole występuje zjawisko dyskryminacji?

Moduł 2. Trening antydyskryminacyjny

 • Metody, formy i narzędzia
 • Wskazówki dla trenerów
 • Postrzeganie siebie ‒ tożsamość
 • Tożsamość grupowa
 • Postrzeganie innych, praca ze stereotypami w praktyce
 • Przeciwdziałanie uprzedzeniom
 • W szkole przeciw dyskryminacji

Moduł 3.  Lekcje tolerancji, równości i szacunku ‒ dobre praktyki

 • Edukacja Praw Człowieka
 • Edukacja międzykulturowa a wielokulturowa
 • Polska wielokulturowość
 • Migracje, znaczy wędrówki
 • Praca z reportażami non fiction
 • Stop Mowie Nienawiści

 

HARMONOGRAM KURSU

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie od 17 października 2018 r.
Moduł 1 14.11-28.11.2018
Moduł 2 28.11-12.12.2018
Moduł 3 12.12-26.12.2018
Zgłoszenia na egzamin i opłaty egzaminacyjne 17.12.2018– opłatę najlepiej uiścić na tydzień przed wybranym terminem egzaminu
Egzamin (terminy do wyboru)

21, 22, 23, 28, 29, 30.12.2018

4, 5, 6, 11, 12,13.01.2019

Pobieranie certyfikatów przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin 21.12.2018 - 13.02.2019

O AUTORCE

Izabela Niedzwiedzka ‒ pedagog od niemal 20 lat. Rozpoczynała od pracy socjoterapeutycznej, działań profilaktycznych i rozwijających twórczość, kreatywne myślenie. Następnie zajmowała się terapią pedagogiczną i pracą z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wyspecjalizowała się także w coachingu i doradztwie edukacyjno-rozwojowym.
Jest trenerem dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie tutoringu, działań edukacyjnych, profilaktycznych i antydyskryminacyjnych. 
Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego (pedagogika społeczna) oraz Wyższej Szkoły im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie (dziennikarstwo).
Pasjonatka mindfulness – uważności i siły ludzkiego umysłu. Zafascynowana neuroedukacją – nowym „mózgowym” spojrzeniem na rozwój i naukę człowieka, stymulowaniem jego zasobów, motywacji, zdolności i talentów. Ostatnio w kręgu jej zainteresowań pojawiła się pedagogika twórczości i nauka mądrości w szkole.
Edukacja antydyskryminacyjna w jej życiu to postawa, przesłanie i spełnienie. To trudna droga wyzwań, konfliktów, kompromisów, szukania rozwiązań, by uczyć równości i szacunku dla odmienności. Wciąż wierzy, że wielokulturowość może być naszym bogactwem a tolerancji w szkole można uczyć ponad religią i polityką.

planowana data startu: 14.11.2018

Poleć ten kurs: