Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Szkoła uczniów i nauczycieli - praca zespołowa rady pedagogicznej (TRZECIA EDYCJA)

Jedną z cech najczęściej występujących u współczesnych uczniów jest brak motywacji do pracy nad własnym rozwojem. Można próbować ją rozbudzić, oddziałując indywidualnie na każdego ucznia, można też starać się zbudować środowisko, w którym uczenie się i praca nad sobą będą czymś oczekiwanym i powszechnym.

By taką przestrzeń stworzyć, trzeba wzmocnić wpływ dorosłych – przede wszystkim nauczycieli. Optymalnym jest połączenie poszerzonych kompetencji z zakresu oddziaływań dydaktycznych i wychowawczych z pracą zespołową całej rady pedagogicznej. W  ten sposób powstanie zupełnie nowa jakość, która na pewno pozytywnie wpłynie na organizowanie funkcjonowania szkoły. Dzięki takiej współpracy działania nauczycieli staną się dla uczniów jednolite i czytelne, a metody działania bardziej skuteczne.

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE

Koszt kursu: Bezpłatny
Koszt egzaminu: 40 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 35 zł)
Certyfikat o ukończeniu kursu: Tak – do pobrania po zdaniu egzaminu
Zawartość kursu: filmy, artykuły, ćwiczenia, bibliografia
Forum: Tak
Do kiedy trwa: do marca 2017 r.
Liczba modułów: 3
Liczba godzin: 30
Dla kogo jest to szkolenie:

- dla nauczycieli wszystkich przedmiotów ze wszystkich poziomów nauczania

- dla dyrektorów

 

 

UWAGA! Do kursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania (do dnia 1 marca 2017 r.).

 

 

O KURSIE

Szkolenie będzie trwało od stycznia do lutego 2017 r. i zakończy się egzaminem on-line.

Treści kursu zostały ujęte w 3 blokach tematycznych (modułach). Na realizację jednej części przeznaczono około 2 tygodni.

Udział w kursie jest bezpłatny. Odpłatne jest przystąpienie do egzaminu on-line (40 zł). Przewidujemy atrakcyjne zniżki dla naszych stałych Kursantów. Cena egzaminu ze zniżką dla stałych kursantów (osób, które opłaciły i zdały minimum 5 egzaminów): 35 zł. Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

 

ZAWARTOŚĆ KURSU

Materiały szkoleniowe będą miały urozmaiconą formę. Tekst podstawowy będą wspierać rozmaite materiały pomocnicze, filmy oraz wskazówki dotyczące lektury poszerzającej i uzupełniającej omawiane zagadnienia.

W każdej części szkolenia znajdują się zadania do wykonania (dla chętnych) oraz minitest. Kursanci będą też mieli dostęp do dedykowanego forum, na którym będą mogli dzielić się doświadczeniami z innymi uczestnikami szkolenia.

 

 

PROGRAM KURSU

 

MODUŁ 1. CO ZROBIĆ, BY BYĆ SKUTECZNYM NAUCZYCIELEM

Bycie skutecznym nauczycielem to nie tylko wykształcenie ani nawet niezbędne kompetencje zawodowe. Bycie skutecznym nauczycielem to w coraz większym stopniu umiejętność efektywnego docierania z własnym przekazem do każdego ucznia osobno. To znajomość i praktyczna umiejętność korzystania z wiedzy dotyczącej stylów uczenia się, predyspozycji, ale też preferencji wpływających na sposób pracy uczniów związanych z ich typem inteligencji czy wreszcie ograniczeń i wyzwań związanych z indywidualnym zestawem barier i możliwości rozwojowych poszczególnych uczniów. Skuteczne nauczanie to również kwestia organizacji procesu edukacyjnego, wykorzystywania metod aktywizujących i angażujących czy budowania sukcesu poszczególnych uczniów poprzez odpowiednio zorganizowaną pracę zespołową. To wreszcie umiejętności komunikacyjne i cały potencjał, jaki reprezentują nauczyciele w ramach posiadanej i rozwijanej inteligencji emocjonalnej.

Stąd proponowana tematyka modułu:

- między nauczaniem  a organizacją procesu uczenia się,

- nauczyciel dostawca, przewodnik, moderator procesu rozwoju, facylitator,

- różnorodność uczniów, rozmaitość form pracy z uczniami,

- organizacja pracy ucznia i uczniów,

- kompetencje społeczne nauczycieli wzmacniające skuteczność nauczania,

- skuteczność nauczania czy uczenia się

 

W tym module uczestnik:

- pozna podstawy skutecznego nauczania opartego na budowaniu pożądanych relacji z uczniami oraz optymalizacji procesu edukacyjnego,

- uporządkuje wiedzę na temat podstaw personalizacji pracy z uczniami,

- nabędzie podstawowe kompetencje w zakresie organizacji procesu edukacyjnego uwzględniającego różne możliwości oraz zasoby rozwojowe uczniów,

- zyska wiedzę na temat efektywnego wykorzystywania własnych predyspozycji do pracy z uczniami.

 

MODUŁ 2. PODSTAWY ODDZIAŁYWANIA WYCHOWAWCZEGO NA UCZNIÓW

Wzmocnieniem oddziaływania na uczniów może być efektywna i konsekwentna praca formacyjna – działania nauczycieli i szkoły, które powodują, że uczniowie wiedzą, czego się od nich oczekuje, rozumieją przyczynę i zakładane efekty tych oczekiwań, akceptują je jako własne i starają się je praktykować na co dzień. Stąd założenie, iż oddziaływanie wychowawcze polega nie na wymuszaniu zakładanych zachowań, ale na pozyskiwaniu uczniów do tego, by rozumieli, chcieli, mieli sposobność i praktycznie stosowali się do wspólnego systemu wartości oraz zasad postępowania. 

By zacząć praktykować tego typu aktywność wychowawczą, warto uwzględnić następujące zagadnienia:

- merytoryczne i praktyczne podstawy skutecznego podejmowania indywidualnych oraz zespołowych działań ograniczających pojawianie się problemów wychowawczych w szkole,

- wpływ postaw i zachowań nauczyciela na zachowania uczniów (analiza transakcyjna, komunikaty typu TY i JA, postawy: pasywna, agresywna i asertywna),

- analiza sytuacji konfliktowych pojawiających się w szkole na linii uczeń–uczeń oraz uczeń–nauczyciel,

- rozróżnianie przyczyn określonych problemów wychowawczych oraz podejmowanie możliwych działań ograniczających ich wpływ na życie szkoły,

- techniki komunikacyjne wzmacniające oddziaływanie wychowawcze nauczycieli i szkoły,

- współpraca dorosłych.

 

W tym module uczestnik:

- nabędzie wiedzę i podstawowe kompetencje w zakresie skutecznego identyfikowania przyczyn oraz rozwiązywania problemów wychowawczych,

- poszerzy wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw skutecznej komunikacji, radzenia sobie ze stresem, bieżącej analizy własnych zachowań oraz skutecznego reagowania na negatywne zachowania uczniów,

- pozna metody i  sposoby rozwiązywania problemów oraz prowadzenia mediacji w sytuacjach konfliktowych,

- zdobędzie podstawy do podejmowania decyzji odnośnie modyfikacji zasad pracy z innymi dorosłymi w obszarze uwspólniania wartości decydujących o podejmowanych działaniach wychowawczych.

 

MODUŁ 3. PRACA ZESPOŁOWA NAUCZYCIELI

W chwili obecnej praca zespołowa nauczycieli staje się nie tylko wymogiem praktycznym (efekt synergii), ale również formalnym (oczekiwania wpisane w wymagania państwa zdefiniowane w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym). Efektywnej pracy zespołowej towarzyszy znajomość ról, jakie pełnimy indywidualnie w zespołach, umiejętność planowania oraz oceny efektywności podejmowanych działań, a także wykorzystanie współpracy do efektywnej pracy całej szkoły.

Stąd w celu przygotowania pojedynczych nauczycieli do pracy zespołowej warto uwzględnić następujące zagadnienia:

- skuteczność działań indywidualnych a  efektywność działań grupowych,

- role grupowe i korzyści działań zespołowych,

- skuteczność zespołowego planowania,

- modele komunikacyjne w pracy zespołowej,

- metody zespołowej diagnozy potrzeb i możliwości rozwojowych,

- znaczenie oceny efektywności i podsumowania skuteczności pracy zespołu.

 

W tym module uczestnik:

- zdobędzie, poszerzy bądź uporządkuje wiedzę na temat pracy zespołowej,

- zyska kompetencje do weryfikacji własnej roli zespołowej oraz zdobędzie wiedzę na temat mocnych i słabych stron pełnionej roli,

- pozna podstawy efektywnego angażowania się w pracę zespołową: od planowania poprzez wdrażanie zaprogramowanych działań do oceny efektywności uzyskanych rezultatów,

- zyska argumenty wewnętrzne dotyczące potencjalnego zaangażowania w pracę wybranych zespołów.

 

HARMONOGRAM KURSU

CO? KIEDY DOSTĘPNY?
Zapisy na szkolenie od 16.01.2017
MODUŁ 1. Co zrobić, by być skutecznym nauczycielem 24.01.2017–06.02.2017
MODUŁ 2. Podstawy oddziaływania wychowawczego na uczniów 07.02.2017–22.02.2017
MODUŁ 3. Praca zespołowa nauczycieli 23.02.2017–09.03.2017
Zgłoszenia na egzamin i opłaty egzaminacyjne (40 zł) od 06.03.2017
Egzamin (terminy do wyboru)

17, 18, 19, 24, 25, 26, 31.03.2017

1, 2, 7, 8, 9 14, 15, 16, 21, 22, 23,

28, 29, 30.04.2017

Pobieranie zaświadczeń przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin od 17.03.2017

 

O AUTORZE

 

Jarosław Kordziński – trener, coach, mediator, autor tekstów w z zakresu zarządzania oświatą, organizacji procesu edukacyjnego i psychologii pozytywnej; szkoleniowiec specjalizujący się w szkoleniach dotyczących zarządzania oświatą oraz w kształceniu kompetencji społecznych: komunikacji interpersonalnej, pracy w zespole, rozwijaniu umiejętności przywódczych, wywierania wpływu na innych itp.

planowana data startu: 24.01.2017

Poleć ten kurs: