Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Egzamin ósmoklasisty z Ortograffiti. Język polski (TRZECIA EDYCJA)


OPIS KURSU

Uczniowie z trudnościami w uczeniu się, w tym z dysleksją i dyskalkulią, ze względu na charakter trudności, wymagają specjalnego podejścia w nauczaniu, a także w przygotowaniu do egzaminu. Ten kurs stanowi instrukcję, jak pracować z uczniem z trudnościami w uczeniu się, by efektywnie przygotować go do zdania egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. Zawiera między innymi:

1. Wprowadzenie do wymagań egzaminacyjnych.

2. Roczny program zajęć przygotowujących uczniów z trudnościami w uczeniu się do egzaminu ósmoklasisty (terapia pedagogiczna lub zajęcia dodatkowe).

3. Program wykorzystania Ortograffiti na lekcjach języka polskiego i w pracy w domu.

4. Diagnozę trudności uczniów z dysleksją i nie tylko oraz sposoby ich przezwyciężania w kontekście egzaminu ósmoklasisty.

5. Sposoby wykorzystania Ortograffiti w rozwijaniu umiejętności czytania ze zrozumieniem, jako kluczowej kompetencji egzaminacyjnej.

 

CEL I IDEA KURSU

Celem kursu jest wskazanie praktycznych rozwiązań - w oparciu o Metodę Ortograffiti - dzięki którym uczniowie z trudnościami w uczeniu się z klas VII i VIII zostaną dobrze przygotowani do egzaminu ósmoklasisty. Szczególny nacisk położono na rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem, jako kompetencji decydującej o wyniku egzaminu.

 

EFEKTY KURSU

Po ukończeniu kursu uczestnik:

– zna koncepcję nowego egzaminu ósmoklasisty oraz wymagania, jakie stawia on uczniom i nauczycielom w zakresie języka polskiego,

– dysponuje programem zajęć przygotowujących uczniów z trudnościami w uczeniu się do egzaminu ósmoklasisty,

– umie wdrażać Metodę Ortograffiti we własnej pracy dydaktycznej, a także w procesie samodzielnego uczenia się oraz doskonalenia umiejętności czytania ze zrozumieniem przez uczniów,

– potrafi zdiagnozować przyczyny trudności w czytaniu ze zrozumieniem poszczególnych uczniów w klasie/grupie,

– zna podstawowe wskazania dotyczące pracy nad czytaniem ze zrozumieniem oraz doskonaleniem innych umiejętności uczniów,

– umie stymulować i wzmacniać skuteczność uczenia się ucznia,

– rozumie, w jaki sposób Metoda Ortograffiti (w tym teksty główne oraz polecenia) wspomaga proces czytania ze zrozumieniem oraz jak wspiera rozwój zaburzonych funkcji poznawczych u ucznia z dysleksją,

– potrafi wykorzystać Ortograffiti. Język polski w toku lekcji, na zajęciach dodatkowych, w formie samodzielnej pracy ucznia w domu.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE

Koszt kursu: bezpłatny
Koszt egzaminu:

55 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 46,75 zł)

Przed dokonaniem opłaty proszę sprawdzić, kiedy odbywa się ostatnia sesja egzaminacyjna.

Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu:

tak – do pobrania po zdaniu egzaminu

Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia, forum
Do kiedy trwa: do grudnia 2019 r.
Liczba modułów: 3
Liczba godzin: 30

 

UWAGA! Do kursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania (do 11 grudnia 2019 r.).

 

ZAWARTOŚĆ KURSU

Kurs składa się z trzech modułów i zakończy się egzaminem on-line. Każdy moduł dotyczy innego zagadnienia. 
Na realizację jednej części przeznaczono około 2 tygodni.

W materiałach szkoleniowych znajdziesz artykuły oraz odniesienia do książek i filmów, które wzbogacą twoją wiedzę na temat danego zagadnienia. Zwróć szczególną uwagę na propozycje zadań do wykonania.

 

PROGRAM KURSU

Moduł 1. Czytanie i interpretacja. O diagnozie, trudnościach w rozumieniu tekstu czytanego oraz wyzwaniach terapii i terapeuty.

1. Umiejętności polskich uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem    oraz trudności z tym związane.

2. Przyczyny trudności uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem i uczenia się.

Moduł 2. Funkcje, znaczenie i wpływ zadań z „Ortograffiti” dla klas 7 i 8 szkoły podstawowej na proces czytania ze zrozumieniem oraz terapii uczniów z dysleksją.

1. Mechanizmy odbioru treści – zapamiętywanie i uczenie się.

2. Charakterystyka zeszytów „Ortograffiti” dla klas 7 i 8 – tekst literacki i jego walory poznawcze oraz struktura poleceń i zadań do tekstu głównego w poszczególnych rozdziałach zeszytów „Ortograffiti” dla klas 7 i 8.

3. Walory merytoryczne poleceń i przedstawionego materiału.

Moduł 3. Ortograffiti jako skuteczna metoda rozwijania umiejętności czytania ze zrozumieniem i przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty

1. Mechanizmy odbioru treści – zapamiętywanie i uczenie się.

2. Charakterystyka Metody Ortograffiti – tekst literacki i jego walory poznawcze oraz struktura poleceń i zadań do tekstu głównego.

3. Walory merytoryczne poleceń i przedstawionego materiału.

HARMONOGRAM KURSU

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie od 9.10.2019
Moduł 1. Ortograffiti - metoda pracy na lekcjach języka polskiego, na zajęciach przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty, w domu.

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

6 - 20.11.2019

Moduł 2. Czytanie i interpretacja. O diagnozie, trudnościach w rozumieniu tekstu czytanego oraz wyzwaniach nauczyciela i terapeuty.

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

20.11 - 4.12.2019

Moduł 3. Ortograffiti jako skuteczna metoda rozwijania umiejętności czytania ze zrozumieniem i przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty.

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

4 - 18.12.2019

Zgłoszenia na egzamin i opłaty egzaminacyjne (45 zł) od 11.12.2019 – Przed dokonaniem opłaty proszę sprawdzić, kiedy odbywa się ostatnia sesja egzaminacyjna.
Egzamin (terminy do wyboru)

13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29.12.2019

3, 4, 5.01.2019

Pobieranie zaświadczeń przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin od 13.01.2019

 

O AUTORCE

Anna Adryjanek – polonistka i tutorka z wieloletnim doświadczeniem, pracująca w Ogólnokształcącym Liceum Programów Indywidualnych oraz Szkole Podstawowej Programów Indywidualnych w Gdańsku. Od wielu lat organizuje metodykę i dydaktykę pracy z uczniami o SPE jako zastępca dyrektora do spraw dydaktycznych. Współautorka publikacji: „Uczeń z dysleksją w szkole”, „Uczeń z dysleksją w domu”, zeszytów „Czytam ze zrozumieniem” oraz autorka innych publikacji i artykułów na tematy związane z praktycznymi aspektami dydaktyki. Prowadzi szkolenia i zajęcia we współpracy z UG, CEN, PTD i in. na temat pracy z uczniem z dysleksją w starszym wieku szkolnym. Eksperymentuje z tekstami ze swoimi uczniami nie tylko na lekcjach języka polskiego, ale także na zajęciach autorskich fakultetów: „Sztuka pisania”, „Religioznawstwo”, „Pisalnia”.

planowana data startu: 06.11.2019


Poleć ten kurs: