Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Odpowiedzialność prawna nauczyciela

OPIS KURSU

W związku z ciągle zmieniającymi się przepisami oświatowymi i podwyższaniem wymagań wobec nauczycieli, z rosnącą świadomością rodziców oraz z medialnymi przypadkami nieprawidłowych zachowań nauczycieli, warto zapoznać pedagogów z zasadami ich odpowiedzialności za działania lub zaniechania. Aby pociągnąć nauczyciela do odpowiedzialności, nie jest nawet konieczne wystąpienie konkretnej szkody, ale samo narażenie uczniów na niebezpieczeństwo, np. gdy nauczyciel wykonuje doświadczenie chemiczne w klasie bez zachowania przepisów bhp. Odpowiedzialność nie ma jednak jednego wymiaru. W zależności od konkretnego przypadku, nauczyciel może ponieść odpowiedzialność porządkową, dyscyplinarną, materialną, cywilną lub karną.

Tutaj chciałbym omówić każdy rodzaj odpowiedzialności. Z punktu widzenia praktycznego najistotniejsze są: odpowiedzialność porządkowa, odpowiedzialność dyscyplinarna oraz odpowiedzialność materialna. Przedstawię, jak wpływają one na zatrudnienie i pracę w szkole (np. przy awansie czy ocenie pracy), a także podpowiem, jak nauczyciel może ograniczyć swoją odpowiedzialność, tak by nikt nie mógł mu zarzucić niedopełnienia obowiązków.

CEL I IDEA KURSU

Celem szkolenia jest uświadomienie nauczycielom odpowiedzialności, jaką ponoszą za podejmowane działania lub ich zaniechanie na terenie szkoły i poza nią.

EFEKTY KURSU

Nauczyciel:

– poznana uregulowania prawne z zakresu odpowiedzialności nauczycieli (porządkowej, dyscyplinarnej, cywilnej, materialnej i karnej),

– pozna podstawowe błędy popełniane przy wykonywaniu swoich obowiązków oraz sposoby ich unikania,
– uzyska umiejętności praktycznego zastosowania omawianych przepisów prawnych.

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE

Koszt kursu: bezpłatny
Koszt egzaminu:

50 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 42,50 zł)

Przed dokonaniem opłaty proszę sprawdzić, kiedy odbywa się ostatnia sesja egzaminacyjna.

Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu:

tak – do pobrania po zdaniu egzaminu

Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia, prezentacje, linki do nagrań video, forum
Do kiedy trwa: do sierpnia 2019 r.
Liczba modułów: 3
Liczba godzin: 30

 

UWAGA! Do kursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania (do 23 sierpnia 2019 r.).

 

ZAWARTOŚĆ KURSU

Kurs składa się z trzech modułów i zakończy się egzaminem on-line. Każdy moduł dotyczy innego zagadnienia. 
Na realizację jednej części przeznaczono około 2 tygodni.

W materiałach szkoleniowych znajdziesz artykuły oraz odniesienia do książek i filmów, które wzbogacą twoją wiedzę na temat danego zagadnienia. Zwróć szczególną uwagę na propozycje zadań do wykonania.

 

PROGRAM KURSU

Moduł 1. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna nauczyciela

Odpowiedzialność porządkowa

 • Przewinienia porządkowe nauczycieli
 • Katalog kar porządkowych i ich dobór
 • Procedura nakładania kary porządkowej
 • Procedura odwołania nauczyciela od nakładania kary
 • Kumulacja uchybień – jaka odpowiedzialność?
 • Konsekwencje ukarania
 • Praktyczne przykłady

Odpowiedzialność dyscyplinarna

 • Podstawy odpowiedzialności dyscyplinarnej
 • Przewinienia dyscyplinarne nauczycieli
 • Katalog kar dyscyplinarnych
 • Komisje dyscyplinarne i rzecznik dyscyplinarny
 • Zawieszenie nauczyciela
 • Postępowanie dyscyplinarne
 • Jak bronić się w sądzie?
 • Konsekwencje ukarania
 • Zatarcie skazania
 • Praktyczne przykłady

Moduł 2. Odpowiedzialność cywilna i karna

Odpowiedzialność cywilna

 • Rodzaje odpowiedzialności – kontraktowa i deliktowa
 • Przesłanki odpowiedzialności deliktowej nauczyciela (wina, ryzyko, zasady współżycia społecznego)
 • Wina w nadzorze
 • Wina w wyborze
 • Praktyczne przykłady

Odpowiedzialność karna

 • Popełnienie czynu zabronionego
 • Przestępstwa najczęściej popełniane przez nauczycieli
 • Przykładowy katalog przestępstw zagrażających bezpieczeństwu uczniów, które mogą zaistnieć w szkole
 • Przestępstwa ścigane na wniosek i prywatnoskargowe
 • Uprawnienia rodziców
 • Konsekwencje ukarania
 • Praktyczne przykłady

Moduł 3. Odpowiedzialność materialna

Odpowiedzialność materialna

 • Przesłanki odpowiedzialności materialnej
 • Drogi odpowiedzialności materialnej
 • Szkoda wyrządzoną przez ucznia lub uczniowi – kto odpowiada?
 • Zakres odpowiedzialności nauczyciela
 • Powierzenie mienia (np. bibliotekarzowi)
 • Jak wyegzekwować odszkodowanie od nauczyciela
 • Praktyczne przykłady

Wpływ określonego przewinienia na zatrudnienie i pracę w szkole

 

HARMONOGRAM KURSU

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie od 24.06.2019
Moduł 1. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna nauczyciela

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

16 - 30.07.2019

Moduł 2. Odpowiedzialność cywilna i karna

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

30.07 - 26.08.2019

Moduł 3. Odpowiedzialność materialna

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

26 - 29.08.2019

Zgłoszenia na egzamin i opłaty egzaminacyjne (50 zł) od 20.08.2019 - Przed dokonaniem opłaty proszę sprawdzić, kiedy odbywa się ostatnia sesja egzaminacyjna.
Egzamin (terminy do wyboru)

23, 24, 25, 30, 31.08;

1, 6, 7, 8, 13, 14, 15.09.2019

Pobieranie zaświadczeń przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin od 23.08.2019

 

O AUTORZE

Dariusz Skrzyński - Prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego, project manager projektów oświatowych realizowanych z funduszy UE. Były redaktor naczelny czasopisma „Kadry i płace w oświacie” Wydawnictwa Wiedza i Praktyka oraz „Monitora Prawnego Dyrektora” Wydawnictwa Raabe. Autor i współautor wielu artykułów, książek i publikacji elektronicznych skierowanych do szkół i przedszkoli.

Od 13 lat zajmuje prawem oświatowym i świadczy usługi prawne podmiotom działającym w obszarze oświaty. Prowadzi szkolenia i konferencje dla kierowniczej kadry oświaty, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców.

planowana data startu: 16.07.2019

Poleć ten kurs: