Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Czy ocenianie może być OK? Ocenianie kształtujące w szkole podstawowej (TRZECIA EDYCJA)


Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że głównym celem szkoły jest kształcenie uczniów. A nieodzownym elementem towarzyszącym temu procesowi jest ocenianie. Podczas kursu zaprezentujemy Państwu szczególną jego formę –  ocenianie kształtujące (OK), znane także jako ocenienie wspierające rozwój. Pod tym pojęciem kryje się całościowe spojrzenie na proces dydaktyczny, istotnie wykraczające poza tradycyjnie rozumiane ocenianie. Jest to dziś niezwykle ważne, gdyż wprowadzane sukcesywnie zmiany w prawie oświatowym coraz mocniej zobowiązują nas do stosowania w szkołach właśnie OK. Wymagania państwa dotyczące szkół precyzują to pojęcie i formułują wymóg, by uczniowie zarówno znali cele uczenia się, jak i zdawali sobie sprawę ze stawianych wobec nich oczekiwań. W rezultacie dostarczanie uczniom informacji zwrotnej o ich postępach w nauce ma pomóc im w przyswajaniu nowej wiedzy i umiejętności.

 Zamierzamy przekonać Państwa, że warto podjąć wysiłek kompleksowej zmiany w Waszych placówkach nie tylko ze względu na obowiązujące prawo. Zmiana ta może bowiem być wprowadzana stopniowo, jednak docelowo dotyka wielu aspektów warsztatu pracy nauczycieli – zarówno pojedynczych, jak i całego zespołu. Badania oraz istniejące już praktyczne wdrożenia pokazują, że takie działania mogą zaowocować znaczną poprawą jakości procesu uczenia się oraz efektywności pracy szkoły.

  

Dlaczego warto pogłębiać wiedzę na temat uczenia się i oceniania? Po pierwsze – aby z uczenia się uczynić przyjemność, a nie obowiązek. Po drugie – aby motywować uczniów do nauki i pomóc im odnosić sukcesy edukacyjne! A po trzecie – żeby móc spełnić jedno z wymagań stawianych szkołom i nauczycielom: aby procesy edukacyjne były zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

Celem kursu jest zapoznanie nauczycieli z podstawami pojęciami nowej strategii pedagogicznej, jaką jest OK, oraz kształtowanie umiejętności stosowania poszczególnych elementów tego kształcenia w nauczaniu przedmiotowym.

 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE

Koszt kursu: bezpłatny
Koszt egzaminu:

50 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 42,50 zł)

Opłatę należy uiścić najpóźniej na tydzień przed wybranym terminem egzaminu.

Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu:

tak – do pobrania po zdaniu egzaminu

Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Przebieg kursu:

Publikacja materiałów szkoleniowych następuje zgodnie z harmonogramem kursu (zakończone moduły trafiają do archiwum kursu).

UWAGA! Podczas aktywnej sesji egzaminacyjnej, materiały szkoleniowe są niedostępne.

Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia, linki do nagrań wideo, bibliografia, forum
Do kiedy trwa: do czerwca 2018
Liczba modułów: 4
Liczba godzin: 40

 

UWAGA! Do kursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania (do 03 czerwca 2018 r.).

 

 ZAWARTOŚĆ KURSU

Treści kursu zostały ujęte w 4 bloki tematyczne (moduły), na realizację których przeznaczono łącznie 40 godzin dydaktycznych. Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu oraz dodatkowe karty pracy przygotowane przez autorkę szkolenia.

W materiałach znajdują się artykuły do pobrania, bibliografia, studium przypadku. Zachęcamy również do wypowiedzi na forum internetowym kursu.

 

 

 PLANOWANA TEMATYKA

 

MODUŁ I. Wprowadzenie do Oceniania Kształtującego (OK)

Uczestnicy po ukończeniu szkolenia będą potrafili:

 • wskazać korzyści przemawiające za wdrażaniem tej metody w szkole,
 • wskazać czynniki wpływające na efektywne uczenie się,
 • wymienić poszczególne elementy składające się na ocenianie kształtujące.

 

MODUŁ II. Cele uczenia się i kryteria oceniania – w języku ucznia

Uczestnicy po ukończeniu szkolenia będą potrafili:

 • formułować cele dydaktyczne w języku ucznia w oparciu o wybraną taksonomię celów kształcenia,
 • formułować kryteria oceniania (NaCoBeZu),
 • stosować wybrane techniki oceniania kształtującego.

 

MODUŁ III. Planowanie lekcji zgodnie z zasadami OK 

Uczestnicy po ukończeniu szkolenia będą potrafili:

 • wskazać skuteczne źródła motywacji do nauki,
 • opracować scenariusz lekcji, w tym cele dla ucznia, kryteria oceniania i adekwatne techniki edukacyjne – w zgodzie z zasadami OK,
 • zaplanować efektywne użycie metod oceniania kształtującego.

 

MODUŁ IV. Profesjonalna informacja zwrotna dla ucznia – źródło sukcesu edukacyjnego 

Uczestnicy po ukończeniu szkolenia będą potrafili:

 • wskazać, co składa się na pełną i skuteczną edukacyjnie informację zwrotną,
 • opracowywać informację zwrotną dla uczniów w powiązaniu z celami uczenia się oraz kryteriami oceniania,
 • zaplanować wdrażanie elementów OK na zajęciach ze swojego przedmiotu.

  HARMONOGRAM

 

CO?     KIEDY?   
 Zapisy na szkolenie    od 28.03.2018
 Moduł 1. Wprowadzenie do OK   

 Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

18.04.2018–01.05.2018

 Moduł 2. Cele uczenia się i kryteria oceniania – w języku ucznia   

 Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

02.05.2018–15.05.2018

 Moduł 3. Planowanie lekcji zgodnie z zasadami OK   

 Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

16.05.2018–29.05.2018

 Moduł 4. Profesjonalna informacja zwrotna dla ucznia – źródło sukcesu edukacyjnego   

 Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

30.05.2018–13.06.2018

 Zgłoszenia na egzamin i opłaty egzaminacyjne    od 04.06.2018 – opłatę należy uiścić najpóźniej na tydzień przed wybranym terminem egzaminu 
 Egzamin (terminy do wyboru)    8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24.06.2018
 Pobieranie zaświadczeń przez kursantów, którzy zdadzą egzamin    od 04.06.2018

 

 AUTORZY

Sabina Furgoł   – polonistka, egzaminatorka zewnętrzna, ewaluatorka, obecnie nauczycielka konsultantka, wykładowczyni, trenerka, a także ekspertka Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Z zamiłowania eksperymentatorka, poszukująca nowych skutecznych rozwiązań metodycznych, które wpływają na motywację do uczenia się oraz podnoszą efektywność procesu edukacyjnego, m.in. stosowania oceniania kształtującego oraz wykorzystywania technologii informacyjnych (TI) w dydaktyce (metoda WebQuest, ePortfolio). Zajmowała się m.in. metodyką nauczania, ocenianiem i pomiarem dydaktycznym, zarządzaniem w oświacie, egzaminami zewnętrznymi, ewaluacją projektów, wykorzystaniem TI w dydaktyce (m.in. metodyką zdalnego nauczania w oparciu o platformy e-learningowe oraz technologią Web 2.0). Współautorka poradników dla nauczycieli  Metoda projektu w szkole ponadgimnazjalnej,   Metoda WebQuest . Pracowała m.in. z nauczycielami, uczniami i studentami, osobami wykluczonymi społecznie, niepełnosprawnymi.

 

Lechosław Hojnacki   – nauczyciel konsultant, wykładowca, trener. Zajmuje się m.in. edukacyjnymi zastosowaniami technologii mobilnych i chmurowych, nowoczesnymi metodami edukacyjnymi, w tym metodami projektu, WebQuestu i ePortfolio, ocenianiem kształtującym, metodyką zdalnego kształcenia oraz wspomaganiem rozwoju szkoły. Jest autorem licznych publikacji o tej tematyce. Prowadzi niekomercyjny serwis edukacyjny Enauczanie.com. Wierzy, że warto wciąż zmieniać szkołę na lepsze. Prywatnie pasjonat i popularyzator tanga argentyńskiego.

planowana data startu: 18.04.2018


Poleć ten kurs: