Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Czy ocenianie może być OK? Ocenianie kształtujące w gimnazjum (DRUGA EDYCJA)

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że głównym celem szkoły jest kształcenie uczniów. A nieodzownym elementem towarzyszącym temu procesowi jest ocenianie. Podczas kursu zaprezentujemy Państwu szczególną jego formę –  ocenianie kształtujące (OK) , znane także jako ocenienie wspierające rozwój. Pod tym pojęciem kryje się całościowe spojrzenie na proces dydaktyczny, istotnie wykraczające poza tradycyjnie rozumiane ocenianie. Jest to dziś niezwykle ważne, gdyż wprowadzane sukcesywnie zmiany w prawie oświatowym coraz mocniej zobowiązują nas do stosowania w szkołach właśnie OK. Wymagania państwa dotyczące szkół precyzują to pojęcie i formułują wymóg, by uczniowie zarówno znali cele uczenia się, jak i zdawali sobie sprawę ze stawianych wobec nich oczekiwań. W rezultacie dostarczanie uczniom informacji zwrotnej o ich postępach w nauce ma pomóc im w przyswajaniu nowej wiedzy i umiejętności.

 

Zamierzamy przekonać Państwa, że warto podjąć wysiłek kompleksowej zmiany w Waszych placówkach nie tylko ze względu na obowiązujące prawo. Zmiana ta może bowiem być wprowadzana stopniowo, jednak docelowo dotyka wielu aspektów warsztatu pracy nauczycieli – zarówno pojedynczych, jak i całego zespołu. Badania oraz istniejące już praktyczne wdrożenia pokazują, że takie działania mogą zaowocować znaczną poprawą jakości procesu uczenia się oraz efektywności pracy szkoły.

 

 Dlaczego warto pogłębiać wiedzę na temat uczenia się i oceniania? Po pierwsze – aby z uczenia się uczynić przyjemność, a nie obowiązek. Po drugie – aby motywować uczniów do nauki i pomóc im odnosić sukcesy edukacyjne! A po trzecie – żeby móc spełnić jedno z wymagań stawianych szkołom i nauczycielom: aby procesy edukacyjne były zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

 

 

 O KURSIE

 

Celem kursu jest zapoznanie nauczycieli z podstawami pojęciami nowej strategii pedagogicznej, jaką jest OK, oraz kształtowanie umiejętności stosowania poszczególnych elementów tego kształcenia w nauczaniu przedmiotowym.

Kurs jest adresowany do nauczycieli uczących w gimnazjum, a od przyszłego roku również w klasach 7-8 szkoły podstawowej. Szkolenie będzie trwało od stycznia do marca 2017 r. i zakończy się egzaminem on-line.

Treści kursu zostały ujęte w 4 bloki tematyczne (moduły). Na realizację jednej części przeznaczono około 2 tygodni.

 

 

 ZAWARTOŚĆ KURSU

 

Materiały szkoleniowe będą miały urozmaiconą formę. Tekst podstawowy będzie wspierany przez rozmaite materiały pomocnicze, m.in. filmy, prezentacje oraz wskazówki dotyczące lektur rozwijających i uzupełniających omawiane zagadnienia.

Każdy moduł zakończy się minitestem oraz zadaniem do wykonania dla chętnych. Kursanci będą też mieli dostęp do forum, na którym będą mogli dzielić się doświadczeniami z innymi uczestnikami szkolenia.

 

 

  

 KOSZT

 

Osoby, które chcą uzyskać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, mogą przystąpić do egzaminu on-line (opłata za egzamin wynosi 50 zł). Cena egzaminu dla stałych kursantów (osób, które na naszej platformie opłaciły i zdały 5 egzaminów) wynosi 42 zł.

 

 

PROGRAM KURSU

 

 MODUŁ I. Wprowadzenie do Oceniania Kształtującego (OK)

Uczestnicy po ukończeniu szkolenia będą potrafili:

 • wskazać korzyści przemawiające za wdrażaniem tej metody w szkole,
 • wskazać czynniki wpływające na efektywne uczenie się,
 • wymienić poszczególne elementy składające się na ocenianie kształtujące.

 

 MODUŁ II. Cele uczenia się i kryteria oceniania – w języku ucznia

Uczestnicy po ukończeniu szkolenia będą potrafili:

 • formułować cele dydaktyczne w języku ucznia w oparciu o wybraną taksonomię celów kształcenia,
 • formułować kryteria oceniania (NaCoBeZu),
 • stosować wybrane techniki oceniania kształtującego.

 

 MODUŁ III. Planowanie lekcji zgodnie z zasadami OK

Uczestnicy po ukończeniu szkolenia będą potrafili:

 • wskazać skuteczne źródła motywacji do nauki,
 • opracować scenariusz lekcji, w tym cele dla ucznia, kryteria oceniania i adekwatne techniki edukacyjne – w zgodzie z zasadami OK,
 • zaplanować efektywne użycie metod oceniania kształtującego.

 

 MODUŁ IV. Profesjonalna informacja zwrotna dla ucznia – źródło sukcesu edukacyjnego

Uczestnicy po ukończeniu szkolenia będą potrafili:

 • wskazać, co składa się na pełną i skuteczną edukacyjnie informację zwrotną,
 • opracowywać informację zwrotną dla uczniów w powiązaniu z celami uczenia się oraz kryteriami oceniania,
 • zaplanować wdrażanie elementów OK na zajęciach ze swojego przedmiotu.

 

 

 HARMONOGRAM KURSU

 

 CO?     KIEDY?   
 Zapisy na szkolenie    od 03.01.2017
 Moduł 1. Wprowadzenie do OK   

 Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

17.01.2017-30.01.2017

 Moduł 2. Cele uczenia się i kryteria oceniania – w języku ucznia   

 Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

31.01.2017-13.02.2017

 Moduł 3. Planowanie lekcji zgodnie z zasadami OK   

 Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

14.02.2017-27.02.2017

 Moduł 4. Profesjonalna informacja zwrotna dla ucznia – źródło sukcesu edukacyjnego   

 Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

28.02.2017-17.03.2017

 Zgłoszenia na egzamin i opłaty egzaminacyjne    od 15.03.2017 r. – opłatę należy uiścić najpóźniej na tydzień przed wybranym terminem egzaminu 
 Egzamin (terminy do wyboru)    24, 25, 26, 31.03.2017 oraz
1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23.04.2017
 Pobieranie zaświadczeń przez kursantów, którzy zdadzą egzamin    od 24.03.2017

 

 AUTORZY

 

 Sabina Furgoł   – polonistka, egzaminatorka zewnętrzna, ewaluatorka, obecnie nauczycielka konsultantka, wykładowczyni, trenerka, a także ekspertka Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Z zamiłowania eksperymentatorka, poszukująca nowych skutecznych rozwiązań metodycznych, które wpływają na motywację do uczenia się oraz podnoszą efektywność procesu edukacyjnego, m.in. stosowania oceniania kształtującego oraz wykorzystywania technologii informacyjnych (TI) w dydaktyce (metoda WebQuest, ePortfolio). Zajmowała się m.in. metodyką nauczania, ocenianiem i pomiarem dydaktycznym, zarządzaniem w oświacie, egzaminami zewnętrznymi, ewaluacją projektów, wykorzystaniem TI w dydaktyce (m.in. metodyką zdalnego nauczania w oparciu o platformy e-learningowe oraz technologią Web 2.0). Współautorka poradników dla nauczycieli  Metoda projektu w szkole ponadgimnazjalnej,   Metoda WebQuest . Pracowała m.in. z nauczycielami, uczniami i studentami, osobami wykluczonymi społecznie, niepełnosprawnymi.

 

 Lechosław Hojnacki   – nauczyciel konsultant, wykładowca, trener. Zajmuje się m.in. edukacyjnymi zastosowaniami technologii mobilnych i chmurowych, nowoczesnymi metodami edukacyjnymi, w tym metodami projektu, WebQuestu i ePortfolio, ocenianiem kształtującym, metodyką zdalnego kształcenia oraz wspomaganiem rozwoju szkoły. Jest autorem licznych publikacji o tej tematyce. Prowadzi niekomercyjny serwis edukacyjny Enauczanie.com. Wierzy, że warto wciąż zmieniać szkołę na lepsze. Prywatnie pasjonat i popularyzator tanga argentyńskiego.

planowana data startu: 17.01.2017

Poleć ten kurs: