Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Połączyć siły – sojusz na rzecz ucznia. Instytucje wspierające działania szkoły (2 EDYCJA)

OPIS KURSU

Polska szkoła na przestrzeni ostatnich lat była poddawana różnym zmianom. Ustawodawca, wprowadzając szereg reform, sprawia, że edukacja się zmienia. W wizji pomyślnego rozwoju uczniów i placówek

akcent przechodzi z obowiązku szkół i rodzin uczniów (takie działanie nie przynosiło pożądanych efektów) na współudział rodziców, nauczycieli, środowiska lokalnego i odpowiednich instytucji. Współczesna placówka powinna być otwarta na współdziałanie i dążyć do budowania sojuszu na rzecz ucznia. Współpraca ta może być również źródłem wsparcia dla szkoły w zakresie pozyskiwania środków materialnych i organizacyjnych. Współczesny nauczyciel dostrzega korzyści płynące z budowania partnerskich relacji zarówno z rodzicami, jak i instytucjami działającymi na rzecz dziecka.

Współpraca to umiejętność współdziałania z innymi ludźmi, efektem czego jest osiąganie wspólnych celów, tworzenie się więzi pomiędzy osobami współpracującymi, wspólne wykonywanie zadań i rozwiązywanie problemów. Wśród członków grupy rodzi się poczucie tożsamości z zespołem. Wartość ta ma wpływ na funkcjonowanie całego zespołu dla dobra ucznia.

 

EFEKTY KURSU

Po zakończeniu kursu jego uczestnik:

a) pozna

– instytucje działające na rzecz dziecka i rodziny oraz zakres ich działalności,

– zasady efektywnej współpracy;

b) będzie potrafił nawiązać współpracę z podmiotami działającymi na rzecz dziecka oraz zorganizować ciekawe projekty dotyczące edukacji, wychowania, profilaktyki;

c) poszerzy wiedzę z zakresu aktualnego stanu prawnego dotyczącego współdziałania szkoły z podmiotami;

d) rozwinie kompetencje:

– koncepcyjne (umiejętność tworzenia strategii działania na rzecz ucznia),

– administracyjne (umiejętność dokumentowania działań podejmowanych w ramach współpracy),

– organizacyjne (znajomość zakresu działalności konkretnych instytucji i podmiotów),

– interpersonalne (chęć i umiejętność podejmowania współpracy). 

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE

Koszt kursu: bezpłatny
Koszt egzaminu:

45 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 38 zł)

Opłatę należy uiścić najpóźniej na tydzień przed wybranym terminem egzaminu.

Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu:

tak – do pobrania po zdaniu egzaminu

Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia, nagrania wideo, bibliografia, forum
Do kiedy trwa: do lutego 2019 r.
Liczba modułów: 3
Liczba godzin: 30

 

UWAGA! Do kursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania (do dnia 11 stycznia 2019 r.).

 

ZAWARTOŚĆ KURSU

Kurs składa się z trzech modułów i zakończy się egzaminem on-line. Każdy moduł dotyczy innego zagadnienia. Treści kursu zostały ujęte w 3 blokach tematycznych (modułach). Na realizację jednej części przeznaczono około 2 tygodni.

W materiałach szkoleniowych znajdziesz artykuły oraz odniesienia do książek i filmów, które wzbogacą twoją wiedzę na temat danego zagadnienia. Zwróć szczególną uwagę na propozycje zadań do wykonania.

PROGRAM KURSU

Moduł 1. Szkoła otwarta – czy to możliwe?

 • Cechy szkoły otwartej
 • Uczeń najważniejszym ogniwem
 • Interdyscyplinarność działań podejmowanych wobec dziecka
 • Sojusz na rzecz nauczania, wychowania i opieki
 • Instytucje i podmioty wspierające pracę szkoły
 • Uwzględnienie aktualnego stanu prawnego dotyczącego współdziałania szkoły z podmiotami

Moduł 2. Szkolni sprzymierzeńcy 

Zakres działań wskazanych placówek, które są istotne z punktu widzenia szkoły. Przykłady współdziałania na rzecz dobra dziecka – wspólne kampanie, inicjatywy i zadania, które są wymagane przez przepisy prawne. Temat obejmie m.in.:

 • poradnię psychologiczno-pedagogiczną
 • bibliotekę pedagogiczną,
 • policję,
 • straż miejską,
 • straż pożarną,
 • służbę zdrowia,
 • sąd,
 • kuratora sądowego,
 • ośrodek pomocy społecznej,
 • asystenta rodziny,
 • rzecznika praw dziecka,
 • organizacje pozarządowe,
 • Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii,
 • placówki doskonalenia nauczycieli.

Moduł 3. Współpraca drogą do sukcesu

 • Profilaktyka, wychowanie, interwencja, edukacja – wspólne projekty, dobre praktyki
 • Zasady efektywnej współpracy
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym
 • Współpraca z rodzicami integralnym elementem pracy szkoły.

HARMONOGRAM KURSU

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie od 6 listopada 2018 r.
Moduł 1 6.12- 20.12.2018
Moduł 2 20.12.2018-3.01.2019
Moduł 3 3.01.2019-17.01.2019
Zgłoszenia na egzamin i opłaty egzaminacyjne od 7.01– opłatę najlepiej uiścić na tydzień przed wybranym terminem egzaminu
Egzamin (terminy do wyboru)

11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27.01

1, 2, 3.02

Pobieranie certyfikatów przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin 11.01-3.03.2019

 

O AUTORCE

Aleksandra Kubala-Kulpińska – pedagog, terapeuta, autorka programów profilaktycznych oraz publikacji dla rodziców, uczniów i nauczycieli. Urodziła się w 1982 r. w Piekarach Śląskich. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie (pedagogika resocjalizacyjna). Swoje kwalifikacje podwyższała w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach, kończąc kursy kwalifikacyjne z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz terapii pedagogicznej. Pracuje na stanowisku pedagoga szkolnego i terapeuty pedagogicznego, ponadto prowadzi warsztaty i szkolenia dla różnych grup zawodowych. Jest autorką książki Uczeń (nie)zwykły, czyli kto? (Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych Poznań 2016). Pisze również bajki i opowiadania dla dzieci. Propagatorka treści dotyczących bezpieczeństwa w sieci – trenerka Bezpiecznego Internetu, współtwórca kampanii profilaktyczno-społecznych Odpowiedzialny Kierowca 2016, Zachowaj Trzeźwy Umysł 2016 oraz Rodzina Na TAK.

 

planowana data startu: 06.12.2018

Poleć ten kurs: