Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Połączyć siły – sojusz na rzecz ucznia. Instytucje wspierające działania szkoły

Polska szkoła na przestrzeni ostatnich lat była poddawana różnym zmianom. Ustawodawca, wprowadzając szereg reform, sprawia, że edukacja się zmienia. W wizji pomyślnego rozwoju uczniów i placówek akcent przechodzi z obowiązku szkół i rodzin uczniów (takie działanie nie przynosiło pożądanych efektów) na współudział rodziców, nauczycieli, środowiska lokalnego i odpowiednich instytucji. Współczesna placówka powinna być otwarta na współdziałanie i dążyć do budowania sojuszu na rzecz ucznia. Współpraca ta może być również źródłem wsparcia dla szkoły w zakresie pozyskiwania środków materialnych i organizacyjnych. Współczesny nauczyciel dostrzega korzyści płynące z budowania partnerskich relacji zarówno z rodzicami, jak i instytucjami działającymi na rzecz dziecka.

Współpraca to umiejętność współdziałania z innymi ludźmi, efektem czego jest osiąganie wspólnych celów, tworzenie się więzi pomiędzy osobami współpracującymi, wspólne wykonywanie zadań i rozwiązywanie problemów. Wśród członków grupy rodzi się poczucie tożsamości z zespołem. Wartość ta ma wpływ na funkcjonowanie całego zespołu dla dobra ucznia.

 

EFEKTY KURSU

Po zakończeniu kursu jego uczestnik:

a) pozna

– instytucje działające na rzecz dziecka i rodziny oraz zakres ich działalności,

– zasady efektywnej współpracy;

b) będzie potrafił nawiązać współpracę z podmiotami działającymi na rzecz dziecka oraz zorganizować ciekawe projekty dotyczące edukacji, wychowania, profilaktyki;

c) poszerzy wiedzę z zakresu aktualnego stanu prawnego dotyczącego współdziałania szkoły z podmiotami;

d) rozwinie kompetencje:

– koncepcyjne (umiejętność tworzenia strategii działania na rzecz ucznia),

– administracyjne (umiejętność dokumentowania działań podejmowanych w ramach współpracy),

– organizacyjne (znajomość zakresu działalności konkretnych instytucji i podmiotów),

– interpersonalne (chęć i umiejętność podejmowania współpracy). 

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE

Koszt kursu: bezpłatny
Koszt egzaminu:

45 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 38 zł)

Opłatę należy uiścić najpóźniej na tydzień przed wybranym terminem egzaminu.

Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu:

tak – do pobrania po zdaniu egzaminu

Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia, nagrania wideo, bibliografia, forum
Do kiedy trwa: do października 2017 r.
Liczba modułów: 3
Liczba godzin: 30

 

 

UWAGA! Do kursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania (do 23 października 2017 r.).

 

ZAWARTOŚĆ KURSU

Kurs składa się z trzech modułów i zakończy się egzaminem on-line. Każdy moduł dotyczy innego zagadnienia. Treści kursu zostały ujęte w 3 blokach tematycznych (modułach). Na realizację jednej części przeznaczono około 2 tygodni.

W materiałach szkoleniowych znajdziesz artykuły oraz odniesienia do książek i filmów, które wzbogacą twoją wiedzę na temat danego zagadnienia. Zwróć szczególną uwagę na propozycje zadań do wykonania.

 

PROGRAM KURSU

Moduł 1. Szkoła otwarta – czy to możliwe?

 • Cechy szkoły otwartej
 • Uczeń najważniejszym ogniwem
 • Interdyscyplinarność działań podejmowanych wobec dziecka
 • Sojusz na rzecz nauczania, wychowania i opieki
 • Instytucje i podmioty wspierające pracę szkoły
 • Uwzględnienie aktualnego stanu prawnego dotyczącego współdziałania szkoły z podmiotami

Moduł 2. Szkolni sprzymierzeńcy 

Zakres działań wskazanych placówek, które są istotne z punktu widzenia szkoły. Przykłady współdziałania na rzecz dobra dziecka – wspólne kampanie, inicjatywy i zadania, które są wymagane przez przepisy prawne. Temat obejmie m.in.:

 • poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
 • bibliotekę pedagogiczną,
 • policję,
 • straż miejską,
 • straż pożarną,
 • służbę zdrowia,
 • sąd,
 • kuratora sądowego,
 • ośrodek pomocy społecznej,
 • asystenta rodziny,
 • rzecznika praw dziecka,
 • organizacje pozarządowe,
 • Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii,
 • placówki doskonalenia nauczycieli.

Moduł 3. Współpraca drogą do sukcesu

 • Profilaktyka, wychowanie, interwencja, edukacja – wspólne projekty, dobre praktyki
 • Zasady efektywnej współpracy
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym
 • Współpraca z rodzicami integralnym elementem pracy szkoły.

 

HARMONOGRAM KURSU

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie od 14 sierpnia 2017 r.
Moduł 1 11-24.09.2017 r.
Moduł 2 25.09-08.10.2017 r.
Moduł 3 09-23.10.2017
Zgłoszenia na egzamin i opłaty egzaminacyjne od 16.10 – opłatę należy uiścić najpóźniej na tydzień przed wybranym terminem egzaminu
Egzamin (terminy do wyboru) 20-22.10; 27-29.10; 3-5.11; 10-12.11.2017 r.
Pobieranie certyfikatów przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin od 20.10.2017 r.

 

O AUTORCE

Aleksandra Kubala-Kulpińska – pedagog, terapeuta, autorka programów profilaktycznych oraz publikacji dla rodziców, uczniów i nauczycieli. Urodziła się w 1982 r. w Piekarach Śląskich. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie (pedagogika resocjalizacyjna). Swoje kwalifikacje podwyższała w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach, kończąc kursy kwalifikacyjne z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz terapii pedagogicznej. Pracuje na stanowisku pedagoga szkolnego i terapeuty pedagogicznego, ponadto prowadzi warsztaty i szkolenia dla różnych grup zawodowych. Jest autorką książki Uczeń (nie)zwykły, czyli kto? (Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych Poznań 2016). Pisze również bajki i opowiadania dla dzieci. Propagatorka treści dotyczących bezpieczeństwa w sieci – trenerka Bezpiecznego Internetu, współtwórca kampanii profilaktyczno-społecznych Odpowiedzialny Kierowca 2016, Zachowaj Trzeźwy Umysł 2016 oraz Rodzina Na TAK.

planowana data startu: 11.09.2017

Poleć ten kurs: