Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Wiem, co chcę osiągnąć – lepsze efekty pracy szkoły dzięki ewaluacji wewnętrznej


Celem kursu jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności, niezbędnych do prowadzenia ewaluacji, ze szczególnym uwzględnieniem ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w szkołach i placówkach oświatowych.  

Wymóg prowadzenia ewaluacji wewnętrznej w szkole stworzył przekonanie, że oto zmuszamy nauczycieli do przyjęcia roli badaczy, którzy, trzymając się ściśle wykładni podręczników metodologicznych, powinni realizować w szkole szeroko zakrojone badania ewaluacyjne. Niniejszy kurs ma za zadanie przełamać ten stereotyp budzący tak wiele niechęci i obaw.

Dobrze przygotowana i przeprowadzona ewaluacja opiera się na założeniu minimalizowania wysiłku ponoszonego na rzecz jej realizowania i maksymalizowania korzyści z niej osiąganych. Jednocześnie zakłada, że cały proces ewaluacji – od początku do końca– jest w pełni autorski i „szyty na miarę” własnej placówki. Możliwe do zastosowania metody badawcze nie wymagają pogłębionej i popartej wieloletnimi studiami wiedzy metodologicznej – wystarczy zachowanie otwartości na informacje (nawet zaskakujące i niezgodne z naszymi oczekiwaniami) oraz rzetelność i uczciwość w braniu ich pod uwagę w procesie zmiany.

Zachęcam tym samym do budowania WŁASNYCH strategii ewaluacji wewnętrznej w szkole. Tutaj kreatywność jest jak najbardziej pożądana – byleby taka ewaluacja służyła rozwojowi placówki, a nie była jedynie „sztuką dla sztuki”. Dzięki termu kursowi ewaluacja ma szansę stać się przyjemnym, a przede wszystkim użytecznym działaniem, wspierającym rozwój placówki i samych nauczycieli.

Takie same korzyści odniosą uczestnicy szkolenia niezwiązani z edukacją – kurs bowiem przedstawia uniwersalne podejście do prowadzenia ewaluacji, możliwe do zastosowania w każdej organizacji. 

Uwaga! 22 maja zostanie uruchomiony dodatkowy, czwarty moduł, będący uzupełnieniem materiałów diagnostycznych egzaminów kompetencji - zapraszamy do udziału!

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE

 

Koszt kursu: bezpłatny
Koszt egzaminu:

50 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 42 zł)

Opłatę należy uiścić najpóźniej na tydzień przed wybranym terminem egzaminu.

Certyfikat potwierdzający ukończeniu kursu:

tak – do pobrania po zdaniu egzaminu

Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia, bibliografia  
Forum: tak
Do kiedy trwa: do czerwca 2017 r.
Liczba modułów: 3
Liczba godzin: 30
Zawiera dodatkowy moduł: Specjalnie przygotowane wiadomości o diagnostyce edukacyjnej przy pomocy wyników egzaminacyjnych.
Dla kogo jest to szkolenie:

-dla nauczycieli, członków zespołów ewaluacyjnych w szkołach

-wszystkich osób zainteresowanych ewaluacją.

 

UWAGA! Do kursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania (do dnia 31 maja 2017 r.).

 

 

ZAWARTOŚĆ KURSU

Treści kursu zostały ujęte w 3 bloki tematyczne (moduły), na realizację których przeznaczono łącznie 30 godzin dydaktycznych. Nauka odbywa się w cyklu około 2-tygodniowym ( średnio co 2 tygodnie są udostępniane materiały kolejnych modułów). Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Kurs został dodatkowo wzbogacony o moduł specjalny, stanowiący uzupełnienie wiadomości o diagnostyce edukacyjnej przy pomocy wyników egzaminacyjnych.

W materiałach znajdują się artykuły do pobrania, bibliografia,materiały pomocnicze (szablony robocze do wykorzystania przez uczestników). Zachęcamy również do wypowiedzi na forum internetowym kursu.

 

PROGRAM KURSU

Moduł 1. Wprowadzenie do ewaluacji

 • Ewaluacja – definicje
 • Ewaluacja jako integralny element organizacji (szkoły/placówki) uczącej się
 • Procesy zachodzące w organizacji (szkole/placówce) pod wpływem ewaluacji
 • Podstawa prawna prowadzenia ewaluacji wewnętrznej
 • Modele ewaluacji
 • Przegląd metod ewaluacyjnych

Moduł 2. Przygotowanie procesu ewaluacji

 • Identyfikacja potrzeb związanych z realizacją ewaluacji wewnętrznej
 • Założenia realizacyjne ewaluacji wewnętrznej
 • Opracowanie projektu ewaluacji
 • Opracowanie metodologii badania i narzędzi badawczych
 • Zaplanowanie przebiegu ewaluacji w szkole/placówce
 • Sformułowanie założeń dotyczących opracowywania wniosków z badań 

Moduł 3. Analiza danych i wykorzystanie wyników ewaluacji

 • Zasady prowadzenia ewaluacji
 • Analizowanie danych, opracowywanie wniosków z badań i rekomendacji
 • Operacjonalizacja wyników ewaluacji – czyli jak przełożyć wnioski z ewaluacji na konkretne działania
 • Monitorowanie działań poewaluacyjnych 

Moduł 4. Wykorzystanie wyników egzaminów przeprowadzanych w szkołach do ewaluacji wewnętrznej

 Uwaga- jest to moduł dodatkowy, jego meteorytyka nie zostanie wliczona do egzaminu końcowego!

 • Diagnostyka edukacyjna – wprowadzenie
 • Wykorzystanie wyników egzaminów

 

HARMONOGRAM KURSU

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie od 16.03.2017 
Moduł 1. Wprowadzenie do ewaluacji 24.03.2017-06.04.2017
Moduł 2. Przygotowanie procesu ewaluacji 07.04.2017-20.04.2017
Moduł 3. Analiza danych i wykorzystanie wyników ewaluacji 21.04.2017-21.05.2017
Moduł 4.  Wykorzystanie wyników egzaminów przeprowadzanych w szkołach do ewaluacji wewnętrznej 22.05.2017- 16.06.2017
Zgłoszenia na egzamin i opłaty egzaminacyjne od 19.05.2017 – opłatę należy uiścić najpóźniej na tydzień przed wybranym terminem egzaminu
Egzamin (terminy do wyboru) 26, 27, 28.05.2017
2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18,23,24,25.06.2017
Pobieranie certyfikatów przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin od 26.05.2017

 

O AUTORCE

 

Beata Ciężka od 1995 roku zajmuje się ewaluacją, pracując jako niezależny ewaluator (freelancer). Posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów badawczych i ewaluacyjnych prowadzonych m.in. dla Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Funduszu Współpracy, Fundacji im. Stefana Batorego, Instytutu Spraw Publicznych, Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.

Pracowała jako ewaluator zewnętrzny wielu projektów i programów [m.in. Phare (UE) Funduszy Strukturalnych/Programów Operacyjnych (UE), Leonardo da Vinci (UE), Młodzież (UE), Trzeci Sektor/Trust for Civil Society (USA), General Electric Life Skills (USA), Norweski Mechanizm Finansowy (EEG), Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich (Bank Światowy)]. Specjalizuje się w programach i projektach edukacyjnych.

W latach 2009–2015 pracowała na Uniwersytecie Jagiellońskim w Programie Wzmocnienia Efektywności Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jakości Pracy Szkoły.

Jest autorką programów szkoleń z zakresu ewaluacji oraz realizatorką wielu z nich, a także wykładowcą na studiach podyplomowych z ewaluacji w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkole Głównej Handlowej.

Jest członkinią-założycielką Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, w latach 2004–2010 jego prezeską, a od 2010 członkinią Zarządu.

Jej hobby to podróżowanie i nurkowanie.

planowana data startu: 24.03.2017


Poleć ten kurs: