Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Wiem, co chcę osiągnąć – lepsze efekty pracy szkoły dzięki ewaluacji wewnętrznej

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności, niezbędnych do prowadzenia ewaluacji, ze szczególnym uwzględnieniem ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w szkołach i placówkach oświatowych.  

Wymóg prowadzenia ewaluacji wewnętrznej w szkole stworzył przekonanie, że oto zmuszamy nauczycieli do przyjęcia roli badaczy, którzy, trzymając się ściśle wykładni podręczników metodologicznych, powinni realizować w szkole szeroko zakrojone badania ewaluacyjne. Niniejszy kurs ma za zadanie przełamać ten stereotyp budzący tak wiele niechęci i obaw.

Dobrze przygotowana i przeprowadzona ewaluacja opiera się na założeniu minimalizowania wysiłku ponoszonego na rzecz jej realizowania i maksymalizowania korzyści z niej osiąganych. Jednocześnie zakłada, że cały proces ewaluacji – od początku do końca– jest w pełni autorski i „szyty na miarę” własnej placówki. Możliwe do zastosowania metody badawcze nie wymagają pogłębionej i popartej wieloletnimi studiami wiedzy metodologicznej – wystarczy zachowanie otwartości na informacje (nawet zaskakujące i niezgodne z naszymi oczekiwaniami) oraz rzetelność i uczciwość w braniu ich pod uwagę w procesie zmiany.

Zachęcam tym samym do budowania WŁASNYCH strategii ewaluacji wewnętrznej w szkole. Tutaj kreatywność jest jak najbardziej pożądana – byleby taka ewaluacja służyła rozwojowi placówki, a nie była jedynie „sztuką dla sztuki”. Dzięki termu kursowi ewaluacja ma szansę stać się przyjemnym, a przede wszystkim użytecznym działaniem, wspierającym rozwój placówki i samych nauczycieli.

Takie same korzyści odniosą uczestnicy szkolenia niezwiązani z edukacją – kurs bowiem przedstawia uniwersalne podejście do prowadzenia ewaluacji, możliwe do zastosowania w każdej organizacji. 

Uwaga! 22 maja zostanie uruchomiony dodatkowy, czwarty moduł, będący uzupełnieniem materiałów diagnostycznych egzaminów kompetencji - zapraszamy do udziału!

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE

 

Koszt kursu: bezpłatny
Koszt egzaminu:

50 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 42 zł)

Opłatę należy uiścić najpóźniej na tydzień przed wybranym terminem egzaminu.

Certyfikat potwierdzający ukończeniu kursu:

tak – do pobrania po zdaniu egzaminu

Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia, bibliografia  
Forum: tak
Do kiedy trwa: do czerwca 2017 r.
Liczba modułów: 3
Liczba godzin: 30
Zawiera dodatkowy moduł: Specjalnie przygotowane wiadomości o diagnostyce edukacyjnej przy pomocy wyników egzaminacyjnych.
Dla kogo jest to szkolenie:

-dla nauczycieli, członków zespołów ewaluacyjnych w szkołach

-wszystkich osób zainteresowanych ewaluacją.

 

UWAGA! Do kursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania (do dnia 31 maja 2017 r.).

 

 

ZAWARTOŚĆ KURSU

Treści kursu zostały ujęte w 3 bloki tematyczne (moduły), na realizację których przeznaczono łącznie 30 godzin dydaktycznych. Nauka odbywa się w cyklu około 2-tygodniowym ( średnio co 2 tygodnie są udostępniane materiały kolejnych modułów). Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Kurs został dodatkowo wzbogacony o moduł specjalny, stanowiący uzupełnienie wiadomości o diagnostyce edukacyjnej przy pomocy wyników egzaminacyjnych.

W materiałach znajdują się artykuły do pobrania, bibliografia,materiały pomocnicze (szablony robocze do wykorzystania przez uczestników). Zachęcamy również do wypowiedzi na forum internetowym kursu.

 

PROGRAM KURSU

Moduł 1. Wprowadzenie do ewaluacji

 • Ewaluacja – definicje
 • Ewaluacja jako integralny element organizacji (szkoły/placówki) uczącej się
 • Procesy zachodzące w organizacji (szkole/placówce) pod wpływem ewaluacji
 • Podstawa prawna prowadzenia ewaluacji wewnętrznej
 • Modele ewaluacji
 • Przegląd metod ewaluacyjnych

Moduł 2. Przygotowanie procesu ewaluacji

 • Identyfikacja potrzeb związanych z realizacją ewaluacji wewnętrznej
 • Założenia realizacyjne ewaluacji wewnętrznej
 • Opracowanie projektu ewaluacji
 • Opracowanie metodologii badania i narzędzi badawczych
 • Zaplanowanie przebiegu ewaluacji w szkole/placówce
 • Sformułowanie założeń dotyczących opracowywania wniosków z badań 

Moduł 3. Analiza danych i wykorzystanie wyników ewaluacji

 • Zasady prowadzenia ewaluacji
 • Analizowanie danych, opracowywanie wniosków z badań i rekomendacji
 • Operacjonalizacja wyników ewaluacji – czyli jak przełożyć wnioski z ewaluacji na konkretne działania
 • Monitorowanie działań poewaluacyjnych 

Moduł 4. Wykorzystanie wyników egzaminów przeprowadzanych w szkołach do ewaluacji wewnętrznej

 Uwaga- jest to moduł dodatkowy, jego meteorytyka nie zostanie wliczona do egzaminu końcowego!

 • Diagnostyka edukacyjna – wprowadzenie
 • Wykorzystanie wyników egzaminów

 

HARMONOGRAM KURSU

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie od 16.03.2017 
Moduł 1. Wprowadzenie do ewaluacji 24.03.2017-06.04.2017
Moduł 2. Przygotowanie procesu ewaluacji 07.04.2017-20.04.2017
Moduł 3. Analiza danych i wykorzystanie wyników ewaluacji 21.04.2017-21.05.2017
Moduł 4.  Wykorzystanie wyników egzaminów przeprowadzanych w szkołach do ewaluacji wewnętrznej 22.05.2017- 16.06.2017
Zgłoszenia na egzamin i opłaty egzaminacyjne od 19.05.2017 – opłatę należy uiścić najpóźniej na tydzień przed wybranym terminem egzaminu
Egzamin (terminy do wyboru)

26, 27, 28.05.2017
2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18,23,24,25.06.2017

Uwaga! Dodatkowy termin: 30.06 oraz 1-2.07.2017

Pobieranie certyfikatów przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin od 26.05.2017

 

O AUTORCE

 

Beata Ciężka od 1995 roku zajmuje się ewaluacją, pracując jako niezależny ewaluator (freelancer). Posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów badawczych i ewaluacyjnych prowadzonych m.in. dla Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Funduszu Współpracy, Fundacji im. Stefana Batorego, Instytutu Spraw Publicznych, Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.

Pracowała jako ewaluator zewnętrzny wielu projektów i programów [m.in. Phare (UE) Funduszy Strukturalnych/Programów Operacyjnych (UE), Leonardo da Vinci (UE), Młodzież (UE), Trzeci Sektor/Trust for Civil Society (USA), General Electric Life Skills (USA), Norweski Mechanizm Finansowy (EEG), Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich (Bank Światowy)]. Specjalizuje się w programach i projektach edukacyjnych.

W latach 2009–2015 pracowała na Uniwersytecie Jagiellońskim w Programie Wzmocnienia Efektywności Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jakości Pracy Szkoły.

Jest autorką programów szkoleń z zakresu ewaluacji oraz realizatorką wielu z nich, a także wykładowcą na studiach podyplomowych z ewaluacji w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkole Głównej Handlowej.

Jest członkinią-założycielką Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, w latach 2004–2010 jego prezeską, a od 2010 członkinią Zarządu.

Jej hobby to podróżowanie i nurkowanie.

planowana data startu: 24.03.2017

Poleć ten kurs: