Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Edukacja dla bezpieczeństwa – nowe wyzwania

OPIS KURSU

Kurs ma celu przybliżenie zmian w Podstawie programowej przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa w klasie ósmej szkoły podstawowej. Treści tego przedmiotu ewoluują, nawiązując do nowo pojawiających się zagrożeń. Powoduje to zasadnicze zmiany niektórych modułów i treści nauczania. Nowe znaczenie uzyskuje tutaj edukacja zdrowotna.

Kurs ma stać się inspiracją do poszukiwań ciekawych form przekazu, przy jednoczesnym pobudzaniu aktywności uczniów. To właśnie oni powinni być świadomi zagrożeń, wiedzieć jak im zapobiegać, czy też jak na nie reagować.

CEL I IDEA KURSU

Celem ogólnym kursu jest zapoznanie z założeniami reformy 2017 r. w kontekście nowej Podstawy programowej, przy jednoczesnym zaakcentowaniu zmian dotyczących pierwszej pomocy w świetle wytycznych ERC.

EFEKTY KURSU

Po ukończeniu kursu uczestnik:

– pozna treści Podstawy programowej edukacji dla bezpieczeństwa,

 -poszerzy wiedzę z zakresu pierwszej pomocy,

- potrafił opisać różnice w treściach nauczania w nawiązaniu do wcześniejszej podstawy programowej,

- pozna nową piramidę żywienia,

–nabędzie umiejętność analizy treści nauczania (wymagania szczegółowe z podstawy programowej).

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE

Koszt kursu: bezpłatny
Koszt egzaminu:

45 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 38 zł)

Opłatę należy uiścić najpóźniej na tydzień przed wybranym terminem egzaminu.

Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu:

tak – do pobrania po zdaniu egzaminu

Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Przebieg kursu:

Publikacja materiałów szkoleniowych następuje zgodnie z harmonogramem kursu (zakończone moduły trafiają do archiwum kursu).

UWAGA! Podczas aktywnej sesji egzaminacyjnej, materiały szkoleniowe są niedostępne.

Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia, linki do nagrań wideo, bibliografia, forum
Do kiedy trwa: do grudnia 2018 r.
Liczba modułów: 3
Liczba godzin: 30

 

UWAGA! Do kursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania (do 16 listopada 2018 r.).

 

PROGRAM KURSU

Moduł 1. Założenia reformy programowej edukacji dla bezpieczeństwa

- porównanie zmian w podstawie programowej,

- wskazanie nowych modułów,

- przedstawienie treści programowych,

- wskazanie zasadniczych kierunków ewolucji przedmiotu.

Moduł 2. Wytyczne ERC – metodyka nauczania

Wytyczne ERC:

 – kierunki nauczania resuscytacji krążeniowo- oddechowej osób niemających przygotowania medycznego,

- ratowanie tonących –porównanie różnic RKO.

- rola dyspozytora medycznego – nowe kierunki działań ratowniczych,

- zalecenia ERC dotyczące pierwszej pomocy,

- implementacja wytycznych ERC.

- metoda 4-kroków – skuteczny sposób nauczania RKO.

Moduł 3. Edukacja zdrowotna – czy istnieje taka konieczność?

 Czy kształtujemy postawy uczniów sprzyjające zdrowiu?

- analiza danych dotyczących chorób cywilizacyjnych dzieci i młodzieży,

- piramida żywienia i aktywności fizycznej – jak skutecznie realizować jej założenia?

- stres nieodłączny element codziennych zmagań – czy można sobie z nim radzić?

HARMONOGRAM

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie 12.09.2018
Moduł 1.  11-23.10.2018
Moduł 2.  23.10-6.11.2018 
Moduł 3. 06-20.11.2018
Zgłoszenia na egzamin i opłaty egzaminacyjne od 12.11.2018 – opłatę należy uiścić na tydzień przed wybranym terminem egzaminu
Egzamin (terminy do wyboru)

16, 17, 18, 23, 24, 25, 30.11

1, 2, 7, 8, 9.12

Pobieranie certyfikatów przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin 16.11.2018-9.01.2019

O AUTORCE

Barbara Boniek - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej, wykładowca w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Autorka innowacji pedagogicznych: „Klasa Ratownicza w gimnazjum” oraz „Żyję zdrowo i bezpiecznie. Mały ratownik” dla klas I-III SP. Pomysłodawca i realizatorka ogólnopolskich konkursów: „Ratujemy życie” (szkoły podstawowe) oraz „Działam bezpiecznie” (gimnazjum). Organizatorka cyklicznej Ogólnopolskiej Konferencji „Edukacja dla bezpieczeństwa a nauczanie pierwszej pomocy” skierowanej do nauczycieli i środowiska medycznego (WSG). Koordynator międzynarodowego programu „Serce na start”. Autorka 32 publikacji naukowych, materiałów dydaktycznych oraz podręczników szkolnych Wydawnictwa OPERON z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa.

planowana data startu: 09.10.2018

Poleć ten kurs: