Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Nowy awans zawodowy - od stażysty do profesora oświaty


OPIS KURSU

Wydłużenie ścieżki awansu zawodowego, zastąpienie oceny dorobku zawodowego oceną pracy po zakończeniu stażu oraz postępowaniem egzaminacyjnym postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego – te i inne zmiany w awansie zawodowym obowiązują od 1 września 2018 r. Ponadto od 1 stycznia ponownie zmieniły się zasady oceniania nauczycieli, również po zakończeniu stażu (nie ma regulaminów oceniania). Jednak dla nauczycieli którzy rozpoczęli awans w okresie między 1 września a 31 grudnia 2018 r. nadal stosujemy regulaminy, w tym kryteria i wskaźniki tam wskazane. Ponadto z zapowiedzi MEN i tzw. okrągłego wynika, że po raz kolejny zmienia się zasady awansowania, ma zostać skrócona ścieżka awansu. 

CEL I IDEA KURSU

Celem podstawowym kursu jest zapoznanie się z nową ścieżką awansu zawodowego, z podziałem na poszczególne stopnie awansu, w tym z tzw. ścieżką dyrektorską i nauczycieli zwolnionych od pracy lub urlopowanych,  wymaganiami na poszczególne stopnie awansu i sposobami realizacji stażu, w tym z zasadami oceniania nauczycieli po zakończeniu poszczególnych stopni awansu.

EFEKTY KURSU

Nauczyciel:

  • zna i stosuje się do nowych przepisów o awansie,
  • zna  procedury awansu na poszczególne stopnie awansu zawodowego
  • potrafi określić zadania nauczyciela do realizacji podczas stażu i zastosować je w praktyce szkolnej,
  • zna zadania umożliwiające spełnienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego
  • potrafi stworzyć dokumentacje własną i przygotować się do wystąpienia przed komisją.

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE

Koszt kursu: bezpłatny
Koszt egzaminu:

50 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 42,50 zł)

Przed dokonaniem opłaty proszę sprawdzić, kiedy odbywa się ostatnia sesja egzaminacyjna.

Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu:

tak – do pobrania po zdaniu egzaminu

Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia
Do kiedy trwa: do lipca 2019 r.
Liczba modułów: 4
Liczba godzin: 40

 

UWAGA! Do kursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania (do 26 lipca 2019 r.).

 

ZAWARTOŚĆ KURSU

Kurs składa się z czterech modułów i zakończy się egzaminem on-line. Każdy moduł dotyczy innego zagadnienia. 
Na realizację jednej części przeznaczono około 2 tygodni. W materiałach szkoleniowych znajdziesz artykuły oraz odniesienia do aktów prawnych i innych źródeł, które wzbogacą twoją wiedzę na temat danego zagadnienia. Zwróć szczególną uwagę na propozycje zadań do wykonania.

PROGRAM KURSU

Moduł 1. Awans zawodowy – nowości w drodze od stażysty do dyplomowanego

- Przepisy prawa oświatowego dotyczące awansu zawodowego nauczycieli;

- Zmiany w awansie zawodowym od  1 września 2018, 1 stycznia 2019 r., planowane zmiany;

- Przepisy przejściowe - kiedy nowe, a kiedy stare zasady uzyskiwania awansu zawodowego;

- Przerwy pomiędzy kolejnymi stopniami awansu zawodowego;

- Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego – krok po kroku;

- Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – krok po kroku;

- Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego – krok po kroku;

- Procedura awansu zawodowego dyrektora jednostki oświatowej – krok po kroku;

- Procedura awansu zawodowego nauczyciela urlopowanego lub zwolnionego od pracy  – krok po kroku.

Moduł 2. Awans zawodowy – etap szkolny

- Przebieg awansu na etapie szkolnym;

- Staż awansu zawodowego – otwarcie, długość stażu, możliwość skrócenia stażu, przerwanie stażu, zakończenie stażu;

- Plan rozwoju zawodowego – jak opracować, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego;

- Obowiązki i zadania w okresie stażu - nauczyciela stażysty, nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego, opiekuna stażu, dyrektora;

- Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu – na nauczyciela kontraktowego, mianowanego, dyplomowanego.

Moduł 3. Awans zawodowy – etap szkolny - ocena pracy po zakończeniu stażu awansu zawodowego

- Nowe regulacje prawne dotyczące oceny pracy;

- Ocena pracy nauczyciela – skala ocen, terminy dokonywania oceny pracy;

- Kryteria i wskaźniki oceny pracy nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego;

- Odwołanie od oceny pracy.

Moduł 4. Awans zawodowy – etap pozaszkolny

- Przebieg awansu na etapie pozaszkolnym;

- Dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego (na nauczyciela kontraktowego i mianowanego);

- Dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego (na nauczyciela dyplomowanego);

- Dokumentacja załączana do  wniosku dyrektora lub nauczyciela urlopowanego na podstawie przepisów o związkach zawodowych;

- Postępowanie egzaminacyjne - jak wygląda egzamin i jak dobrze się zaprezentować przed komisją;

- Postępowanie kwalifikacyjne - jak wygląda rozmowa kwalifikacyjna i jak dobrze się zaprezentować przed komisją;

- Nadanie stopnia awansu zawodowego;

- Jak wygląda procedura nadania stopnia awansu profesora oświaty.

 

HARMONOGRAM KURSU

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie od 7.05.2019
Moduł 1. Awans zawodowy – nowości w drodze od stażysty do dyplomowanego

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

3 - 17.06.2019

Moduł 2. Awans zawodowy – etap szkolny

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

17.06 - 1.07.2019

Moduł 3. Awans zawodowy – etap szkolny - ocena pracy po zakończeniu stażu awansu zawodowego

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

1 - 15.07.2019

Moduł 4. Awans zawodowy – etap pozaszkolny

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

15 - 29.07.2019

Zgłoszenia na egzamin i opłaty egzaminacyjne (45 zł) od 22.07.2019 – Przed dokonaniem opłaty proszę sprawdzić, kiedy odbywa się ostatnia sesja egzaminacyjna.
Egzamin (terminy do wyboru)

26, 27, 28.07;

2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18.08.2019

Pobieranie zaświadczeń przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin od 26.07.2019

 

O AUTORZE

Dariusz Skrzyński - Prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego, project manager projektów oświatowych realizowanych z funduszy UE. Były redaktor naczelny czasopisma „Kadry i płace w oświacie” Wydawnictwa Wiedza i Praktyka oraz „Monitora Prawnego Dyrektora” Wydawnictwa Raabe. Autor i współautor wielu artykułów, książek i publikacji elektronicznych skierowanych do szkół i przedszkoli. Od 13 lat zajmuje prawem oświatowym i świadczy usługi prawne podmiotom działającym w obszarze oświaty. Prowadzi szkolenia i konferencje dla kierowniczej kadry oświaty, rad pedagogicznych, nauczy-cieli oraz wychowawców. Aktualnie prowadzi Kancelarię EDUPRAWNIK specjalizującą się w obsłudze placówek oświatowych (w tym dyrektorów, nauczycieli, pracowników samorządowych) oraz wydawców.

planowana data startu: 03.06.2019


Poleć ten kurs: